• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc ?ào 620cs

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  1. Máy xúc ?ào 620cs ???c trang b? ??ng c? Weichai Deutz ch?c ch?n mang l?i c?ng su?t m?nh m?.
  2. Nó có b? d?n ??ng ??ng t?c 4 s? ti?n và 4 s? lùi.
  3. Máy ???c trang b? cabin ROP/FOPS kín hoàn toàn, ?em l?i kh?ng gian tho?i mái và t?ng tính ti?n l?i và t?m nhìn cho ng??i lái khi v?n hành.
  4. Lo?i máy xúc ?ào 2 bánh b? ??ng còn có 4 bánh lái ?? tùy ch?n. Nó s? d?ng tr?c tr??c CARRARO và tr?c sau ki?u ??t CARRARO v?i phanh h?m ?a ??a.
  5. Gàu xúc tiêu chu?n 4 trong 1 v?i dao xúc mang l?i nhi?u ?ng d?ng trong t?i li?u, cào, k?p li?u, r?i ???ng, nang v?t li?u, v.v... Gàu xúc ???c ?i?u khi?n th?y l?c và ?i?n..
  6. Máy xúc ?ào c?a chúng t?i s? d?ng van d?n h??ng ?? ?i?u khi?n c?ng nh? van xúc ?ào, ??m b?o quá trình v?n hành d? dàng và linh ho?t.
  7. Nh? gàu xúc có th? co gi?n, s? l??ng chuy?n ??ng ???c gi?m thi?u ?áng k?, và hi?u qu? làm vi?c ???c c?i thi?n r? r?t.
  8. Cánh tay c?a thi?t b? có th? kéo dài giúp t?ng ph?m vi làm vi?c.

  ??c ?i?m k? thu?t c?a Máy xúc ?ào
  Kích th??c bao ngoài
  1 Chi?u dài t?ng (v?i g?u xúc trên m?t ??t) 5800(mm)
  2 Chi?u r?ng t?ng (lúc ?n ??nh ) 2240(mm)
  3 Chi?u r?ng (tính ??n bên ngoài l?p) 1993(mm)(bánh sau) 2057(mm) (bánh tr??c)
  4 Chi?u r?ng gàu t?i 2313(mm)
  5 Chi?u cao cabin 2720 (mm)
  6 Chi?u cao (tính ??n ??nh h? ?ào) 3548 (mm)
  7 Kho?ng cách 2 c?u xe 2155.5(mm)
  8 Kho?ng cách tr?c bánh sau 1557(mm)
  9 Kho?ng cách tr?c bánh tr??c 1714(mm)
  10 Kho?ng sáng g?m t?i thi?u 355(mm) cho 4WD 255(mm) cho 4WD
  11 T?c ?? di chuy?n (Km/h), 4 ti?n và 4 lùi
  (1) s? ti?n/lùiⅠ 5.8/7.0
  (2) s? ti?n/lùi Ⅱ 10.5/12.6
  (3) s? ti?n/lùi Ⅲ 20.1/24.3
  (4) s? ti?n/lùi Ⅳ 40.2/48.6
  ??c ?i?m k? thu?t ph?n t?i chính
  1 T?i ??nh m?c 1700(Kg)
  2 Tr?ng l??ng thao tác 7800 Kg
  3 Kh? n?ng nang ??n h?t chi?u cao >2500 Kg
  4 Dung tích g?u t?i 1.0(m3)
  5 L?c ??y t?i ?a >40kN
  6 Kho?ng cách ?? t?i t?i ?a 2611(mm)
  7 Ph?m vi ?? t?i t?i ?a 726(mm)
  8 Góc ?? t?i ? chi?u cao t?i ?a 43.5o
  9 Góc nghiêng g?u xúc Khi trên m?t ??t 40.2o
  Khi ?ang v?n chuy?n 43.5o
  10 ?? sau ?ào t?i ?a (v?i ?áy g?u xúc n?m ngang) 191mm
  11 Góc quay t?i thi?u
  (1) Bên ngoài g?u xúc 5280(mm) cho 2WD 5670(mm) cho 4WD
  (2) Tam bánh tr??c 3795 (mm) cho 2WD 4300(mm) cho 4WD
  12 Th?i gian nang g?u t?i ≤5.1(sec.)
  13 Th?i gian h? g?u t?i ≤4.9(sec.)
  14 Th?i gian ?? t?i ≤0.9(sec.)
  Th?ng s? k? thu?t ph?n ?ào chính
  1 Dung tích gàu ?ào ??nh m?c 0.2(m3)
  2 Chi?u sau ?ào t?i ?a 4370/5540(mm)
  3 L?c ?ào t?i ?a >56.6+10%kN
  4 Góc ?ào t?i ?a 5410/6525(mm)
  5 Chi?u cao ?ào t?i ?a 3570/4310(mm)
  6 ?? l?ch trung tam 550mm
  7 Góc quay 180o
  8 Góc lùi t?i ?a c?a g?u ?ào 201o
  ??ng c? diesel
  1 Model WD DEUTZ WP4G95E221
  2 Ki?u Phun tr?c ti?p. ??ng c? t?ng áp. Làm mát b?ng n??c
  3 C?ng su?t ??nh m?c 70 (kW)
  4 T?c ?? ??nh m?c 2200rpm
  5 L??ng khí t?i t?ng c?a xy lanh 3.92(L)
  6 L? xy lanh/hành trình 4X102/120(mm)
  7 ?i?n áp ??ng c? kh?i ??ng 12(V)
  8 M? men xo?n c?c ??i 360N.M
  9 Ki?u kh?i ??ng ?i?n
  10 Su?t tiêu th? nhiên li?u t?i thi?u 216(g/Kw.h)
  H? th?ng d?n ??ng
  1. B? bi?n m? men xo?n
  1 Model CARRARO
  2 Ki?u làm mát Tu?n hoàn áp su?t d?u
  2. V? h?p s?
  1 Model CARRARO
  2 Ki?u Sang s? c? khí ??ng b?
  3 C?n sang s? 4 s? ti?n và 4 s? lùi
  3. Tr?c và bánh xe
  1 Model CARRARO
  2 Ki?u b? gi?m t?c chính Bánh r?ng c?n xo?n, m?t pha
  3 Ki?u b? gi?m t?c cu?i M?t pha ki?u hành tinh
  4 Góc lái t?i ?a 55o
  5 Kh? n?ng leo d?c >30%
  6 L?c kéo t?i ?a 43.5±10%(kN)for 2WD 70±10%(kN)for 4WD
  7 Ki?u l?p 4WD bánh tr??c 12-16.5NHS-10PR 2WD bánh tr??c 11L-16F3-12PR
  Bánh sau 19.5L-24R4-12PR
  H? th?ng th?y l?c thi?t b? ho?t ??ng
  1 Ki?u b?m d?u JHP2050AXCC
  2 áp su?t h? th?ng 230(kgf/cm2)
  3 Ki?u van t?i ZL20DJC-02-01
  4 Ki?u van ?u tiên YXL-F160L-N7(W)
  5 Ki?u van ?ào WJ30DC-07-01
  H? th?ng lái
  1 Ki?u D?n lái bánh tr??c
  2 Ki?u c? c?u lái BZZ5-E160B+FKB-3022
  3 áp su?t h? th?ng 140(kgf/cm2)
  Dung l??ng d?u
  1 Nhiên li?u (diesel) 151(L)
  2 D?u b?i tr?n ??ng c? 11(L)
  3 D?u cho b? bi?n ??i và h?p s? 18.5(L)
  4 D?u cho h? th?ng th?y l?c 110(L)
  5 D?u cho tr?c d?n lái (ti?n/lùi) 7.6+17(L)
  Chúng t?i mang ??n cho khách hàng nhi?u lo?i máy móc xay d?ng và thi?t b? c?ng trình nh? máy xúc bánh l?p, máy lu, xe san g?t, máy xúc tr??t, máy r?i ???ng, xe tr?n bê tong, c?n tr?c b?c x?p, và c?ng ty s? ti?p t?c phát tri?n d?ch v? trong nh?ng n?m t?i.

  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>