• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLD220

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  1. ??ng c? c?a xe ?i CLD220 có h? s? c?ng su?t ??o cao, m? men ??u ra kh?e, tiêu th? ít ?i?n n?ng và tính n?ng ?áng tin c?y.
  2. H? th?ng truy?n ??ng ?ng d?ng áp su?t th?y l?c ?? v?n hành. T?n s? bi?n thiên và ???c ?i?u khi?n t? ??ng, kh?ng c?n d?ng máy ?i ?? chuy?n s? b?ng tay.
  3. Xe ???c trang b? thi?t b? b?o v? khi xe l?t nhào hay b? ??.
  4. Thi?t b? ki?m soát và c?nh báo ba m?c thu?c lo?i thi?t b? tích h?p ?i?n- c? h?c. Nó có th? c?nh b?o v?n hành khi g?p r?i ro.
  5. Có m?t vài thi?t b? tùy ch?n, nh? qu?t làm nóng, b? gia nhi?t kh?ng khí, b? nh? ê te, gàu v? sinh, bu?ng ?i?u hòa kh?ng khí, gàu ch? U, chu?t d?ng ??y, l??i cày, h? th?ng ROPS-FOPS.
  6. Có m?t vài s?n ph?m thu?c th? h? sau nh? lo?i xe ?i t?ng c??ng, ch?a dao n?o và h? th?ng l?p ?ng.

  Th?ng s? k? thu?t

  ??ng c? CLD220
  Model Commins NT-855-C280S10
  Lo?i Song song. B?n xi lanh.Làm mát b?ng n??c. B?m PT, Khu?ch ??i Turbo
  C?ng su?t v? l?ng 162KW
  T?c ?? quay ??nh m?c 1800r/min
  S? l??ng xy lanh- ???ng kính x hành trình 6-Φ139.7×152.4mm
  Ph??ng th?c kh?i ??ng 24v,11KW kh?i ??ng nh? ??ng c? ?i?n
  Ngu?n d? tr? 24V(12v×2)-195Ah
  B? l?c khí Kh?, ki?u n?m ngang (v?i thi?t b? thu b?i)
  M?c tiêu th? ?i?n nh? nh?t 218g/kw·h
  Thi?t b? truy?n ??ng
  B? chuy?n ??i m? men th?y l?c Ba nhan t?, c?c ??n, m?t pha
  Bánh r?ng Ki?u hành tinh, kh?p ??a liên hoàn, liên k?t th?y l?c, b?i tr?n nh? l?c, ba m?c tr?i và ba m?c l?n.
  Thi?t b? truy?n ??ng trung tam Bánh r?ng xo?n ?c, b?i tr?n ki?u nhúng
  Kh?p ly h?p Kh?p ??a liên hoàn ki?u ?m, nén lò xo, áp su?t th?y l?c ng?t qu?ng
  Thi?t b? lái phanh Ki?u ?m, c?n ph? tr? th?y l?c, liên k?t van bên trong.
  Thi?t b? truy?n ??ng cu?i Bánh r?ng th?ng, gi?m t?c th?c c?p, b?i tr?n ki?u nhúng .
  T?c ?? ch?y
   1st 2st 3st
  Ti?n 3.6 6.5 11.2
  Lùi 4.3 7.7 13.2
  H? th?ng áp su?t th?y l?c
  áp su?t v?n hành 13.7Mpa
  T?c ?? dòng ??nh m?c 257 L/phút
  B?m d?u B?m bánh r?ng CBT3160
  Van ch?nh tay B?i tr?n b?ng tayC?n m? t? ph?
  Xy lanh d?u: ???ng kính tr?c× hành trình Φ120×Φ70×1054mm
  Thi?t b? chuy?n ??ng
  Bánh lái Chu?i bánh xích vòng kín
  S? l??ng bánh ch?u t?i (m?t phía) 6(4 ??n, 2 kép)
  L?c c?ng c? h?c Kéo gi?n d?u
  B? máy xe ?i Gàu ch? U n?a Gàu có góc Gàu ch? U
  R?ng x cao (mm) 4130×1590 4850×1140 4225×1745
  Chi?u cao nang t?i ?a (mm) 1560 1560 1560
  ?? sau ?ào t?i ?a (mm) 560 560 560
  Góc thao tác (°) 55 55 55
  Góc nghiêng l?n nh?t (mm) 1000 1000 1000
  Dung tích g?u xúc xe ?i (m3) 9.2 6.3 12.3
  Thi?t b? x?i ??t
  Ki?u L??i r?ng ??n/l??i 3 r?ng
  Chi?u sau ?ào x?i l?n nh?t 666/555mm
  Chi?u cao nang l?n nh?t 2560/2570mm
  Bánh xích
  Ki?u R?ng toàn kh?i
  B??c r?ng 216mm
  R?ng 560mm
  S? l??ng bánh ??a (m?t bên) 38
  Chi?u dài n?i ??t 2730mm
  Kho?ng sáng g?m xe 405mm
  R?nh gi?a bánh xích 2000mm

  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>