• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLD140

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  1. Xe ?i CLD140 ?ng d?ng ??ng c? 6135AK-8 hi?u SHANGCHAI v?i ??c tính h? s? d? tr? m? men cao và tiêu th? ít ?i?n n?ng.
  2. Kh?p n?i chính là lo?i ?m, nhi?u ??a liên h?p c?u trúc có các liên k?t, b?n v? m?t tính n?ng và tu?i th? lau dài.
  3. B? ly h?p lái v?i c?u trúc nhi?u ??a, d? b?o trì, c?n l?c th?y l?c và b?n v? m?t tính n?ng.
  4. Các ph?n c? c?a thi?t b? h?t s?c linh ho?t trong v?n hành và d? b?o trì.
  5. Kích c? bánh và v? trí bánh, bánh r?ng chính và bánh áp l?c c?ng nh? s? phan b? tr?ng l??ng vào phan trung tam ??u ???c thi?t k? r?t t?t. Do ?ó, s?n ph?m c?a c?ng ty v?n hành r?t ?n ??nh, m?nh m? và n?ng su?t.

  Th?ng s? k? thu?t

  ??ng c? CLD140
  Model SHANGCHAI 6135AK-8C
  Ki?u Song song, m?ch ??n, b?n xy lanh, bu?ng ??t kín m?t n?a
  C?ng su?t v? l?ng 103KW
  T?c ?? quay ??nh m?c 1700r/min
  S? l??ng xy lanh- ???ng kính x hành trình 6-Φ135×150mm
  Ph??ng th?c kh?i ??ng 24V 8.2kw kh?i ??ng nh? ??ng c? ?i?n
  Ngu?n d? tr? ??a nh?m 6-Q-195 12V×2
  L?c kh?ng khí Gi?y l?c nguyên t? cy cl?n K2640X-la
  M?c tiêu th? nguyên li?u th?p nh?t 230 phút
  Thi?t b? truy?n ??ng
  B? chuy?n ??i m? men th?y l?c Ki?u ?m, nhi?u ??a, liên k?t ??c bi?t
  ? bánh r?ng Bánh r?ng tr?, b?i tr?n ki?u nhúng, ba m?c tr?i và ba m?c l?n
  Thi?t b? truy?n ??ng trung tam Bánh r?ng xo?n ?c, b?i tr?n ki?u nhúng
  Kh?p ly h?p lái Ki?u kh?, nhi?u ??a, b?ng tay, th?y l?c
  Thi?t b? phanh lái Ki?u kh?, phanh ?ai, v?n hành ki?u bàn ??p
  Thi?t b? truy?n ??ng cu?i Bánh r?ng n?m r?ng, gi?m t?c th? c?p, b?i tr?n ki?u nhúng
  T?c ?? ch?y
  1st 2st 3st 4st 5st
  Ti?n 2.72 3.88 5.83 8.42 11.72
  Lùi 3.27 4.66 7.00 10.09
  áp su?t v?n hành 12Mpa
  T?c ?? dòng ??nh m?c 238 L/phút
  B?m d?u B?m bánh r?ng
  Van tay Van tr??t b?ng tay, c?n v?n hành tùy ch?n
  Xy lanh d?u: ???ng kính tr?c× hành trình Φ100×Φ50×1010mm
  Thi?t b? chuy?n ??ng 
  Bánh lái Chu?i bánh xích vòng kín
  S? l??ng bánh ch?u t?i (m?t phía) 5(3??n, 2 kép)
  L?c c?ng c? h?c Kéo gi?n d?u
  B? máy xe ?i
  R?ng x cao (mm) 3200×1130
  Chi?u cao nang t?i ?a (mm) 1020
  ?? sau ?ào t?i ?a (mm) 360
  Góc thao tác (°) 53
  Góc nghiêng l?n nh?t (mm) ≥300
  Dung tích g?u xúc xe ?i (m3) 4.1
  Thi?t b? x?i ??t
  Ki?u l??i 3 r?ng
  Chi?u sau ?ào x?i l?n nh?t 540mm
  Chi?u cao nang l?n nh?t 320mm
  Bánh xích
  Ki?u L??i r?ng ??n
  B??c r?ng 203
  R?ng 1020
  S? l??ng bánh ??a (m?t bên) 43
  Chi?u dài n?i ??t 3114
  Kho?ng sáng g?m xe ≥400
  R?nh gi?a bánh xích 2300

  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>