• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe nang CPCD25N

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  Th?ng tin chung 1 Tên s?n ph?m - Xe nang
  2 Model c? b?n - CPCD25N
  3 Ki?u - RW6 RW6B RW10 RW10B RW13 RW15A RW27 RW32 RW33 RW33B RG2/STD RG5/OPT
  4 Ki?u ??ng c? - Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel Diesel
  5 T?i ??nh m?c kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500
  6 Kho?ng cách trung tam t?i mm 500 500 500 500 500 500
  ??c tính và kích th??c c?a Xe nang 7 ?? cao nang mm 3000 3000 3000 3000 3000 3000
  8 ?? cao nang t? do mm 150 150 150 150 150 150
  9 Kích th??c b? nang L×W×T mm 1070×122×40 1070×122×40 1070×122×40 1070×122×40 1070×122×40 1070×122×40
  10 Góc nghiêng c?a tr?c TR??C/SAU degree 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
  11 ?? nh? b? nang (tam bánh t?i b? m?t b? nang) mm 475 475 475 475 475 475
  12 ?? nh? phía sau mm 480 480 480 480 480 480
  13 Kích th??c t?ng ?? dài (t?i b? m?t c?a b? nang) mm 2605 2605 2605 2605 2605 2605
  14 Chi?u r?ng t?ng mm 1155 1155 1155 1155 1155 1155
  15 ?? cao c?t ?óng mm 1985 1985 1985 1985 1985 1985
  16 ?? cao c?t m? (kéo dài ???c) mm 4045 4045 4045 4045 4045 4045
  17* ?? cao b?o v? cao quá ??u mm 2140 (2200*) 2140 (2200*) 2140 (2200*) 2140 (2200*) 2140 (2200*) 2140 (2200*)
  18 Bán kính quay (phía ngoài) mm 2235 2235 2235 2235 2175 2175 2230
  19 ?? r?ng nh? nh?t c?a r?nh bên góc vu?ng (bao g?m chi?u dài t?i và kho?ng h?) mm 2710 2710 2710 2710 2650 2650 2710
  ??c tr?ng 20 T?c ?? T?c ?? hành trình (kh?ng t?i) km/h 20.5 20.5 20 18 19.5 20 20 22 20.5
  21 T?c ?? nang (full t?i) mm/giay 580 480 580 570 520 580 580 580 540
  22 T?c ?? h? (full t?i) mm/giay 500 500 500 500 500 500 500
  23 L?c kéo ??y (full t?i) N 25000 17000 22700 23100 22600 14500 18500 19700 187000 18000
  24 Kh? n?ng leo d?c l?n nh?t(Full t?i) % 25 15 25 25 20 20 20 25
  B? khung c?a Xe nang 25 L?p xe Tr??c mm 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR
  26 Sau mm 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR
  27 B??c/nh?p Tr??c mm 965 965 965 965 965 965
  28 Sau mm 970.5 970.5 970.5 970.5 970.5 970.5
  29 Chi?u r?ng c? s? mm 1650 1650 1650 1650 1650 1650
  30 Kho?ng sáng g?m xe ?i?m th?p nh?t - 105 105 105 105 105 105
  31 Chi?u r?ng c? s? - 150 150 150 150 150 150
  Tr?ng l??ng 32 Tr?ng l??ng th? kg 3765 3765 3760 3760 3440 3440 3765
  33 Tr?ng l??ng phan b? Full t?i TR??C/SAU - 5530/735 5530/735 5530/735 5530/735 4815/625 4815/625 5530/735
  34 Kh?ng t?i TR??C/SAU - 1560/2205 1560/2205 1560/2250 1560/2250 1640/1800 1640/1800 1560/2205
  ??ng c? và b? truy?n ??ng c?a Xe nang 35 Ch?t ty ben ?i?n áp/ dung tích(20HR) V/Ah 12/100 12/100 12/100 12/100 12/100 12/100
  36 Engine Model - 4TNV94L C240PKJ-30 4JG2 PE-01 TD27 A498BT1 4TNE92-HRJ 4TNE98-BQFLC 4TNE98-BQFLC C490BPG A490BPG
  37 Nhà s?n xu?t - YANMAR ISUZU ISUZU NISSAN XINCHAI YANMAR YANMAR YANMAR XINCHAI
  38 ??u ra ??nh m?c - v/phút kW 43/2500 34.5/2500 46/2450 38.5/2300 36.8/2400 32.8/2450 42.1/2300 42.1/2300 40/2650 37/2650
  39 M? men ??nh m?c - v/phút N.m 205/1000 137.7/1800 186.3/1700 160/2300 186/1700 149.4/1600 206/1700 206/1700 162/1800-2000 148/1900
  40 S? l??ng xy lanh - 4 4 4 4 4 4 4
  41 ???ng kính l? x hành trình mm 94×110 86×102 95.4×107 96×92 98×105 92×100 98×110 98×110 90×105 90×100
  42 Tiêu chu?n khí th?i - Stage II/Tier2 Stage IIIA Stage II - E-MARKIII Stage IIIA/Tier 4 interim Stage IIIA/Tier3 Stage IIIA/Tier3 - -
  43 Kho?ng d?ch chuy?n cc 3054 2369 3059 2663 3168 2659 3319 3319 2670 2540
  44 Dung tích thùng nhiên li?u L 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
  45 Truy?n ??ng Nhà s?n xu?t - CHINA OKAMURA CHINA OKAMURA CHINA NISSAN CHINA CHINA CHINA OKAMURA CHINA CHINA
  46 Ki?u - Nang dùng l?c ??ng c? Nang dùng l?c ??ng c? Nang dùng l?c ??ng c? Nang dùng l?c ??ng c? Nang dùng l?c ??ng c? Nang dùng l?c ??ng c? Nang dùng l?c ??ng c? Nang dùng l?c ??ng c? Nang dùng l?c ??ng c? Nang dùng l?c ??ng c? Nang dùng l?c ??ng c? Nang dùng l?c ??ng c?
  47 H?p s? Ti?n/lùi - 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
  Khác 48 áp su?t v?n hành Tk tài li?u ?i kèm MPa 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5 17.5
  Chú y: * v?i gh? ng?i treo ho?c cabin
  1. Hi?n có nhi?u m?c ?? cao nang tùy ch?nh cho xe nang h?ng n?ng này (c?t c?p ?? 2: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m, and 4.5m. 3-stage mast: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m, and 6m.)
  2. Xe nang này có th? ???c thi?t k? theo tài li?u ?i kèm
  3. D? li?u trong b?ng ch? dành cho ki?u xe tiêu chu?n. Xin vui lòng liên h? v?i chúng t?i n?u quy v? c?n bi?t th?ng tin chi ti?t v? thi?t b? nang hàng này.
  4. M?i th?ng s? cho xe nang ??u có th? ???c thay ??i mà kh?ng báo tr??c.
  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>