• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy r?i nh?a ???ng CLPS75C

  Máy r?i nh?a ???ng CLPS75C

  ??c tr?ng c?a máy r?i nh?a ???ng
  1. Máy r?i nh?a ???ng ?i?u khi?n th?y l?c th?ng qua m?t máy vi tính ?? có t?c ?? ?n ??nh. Hi?n th? s? và phan tích l?i c?ng ???c cài ??t.
  2. Sóng siêu am ???c s? d?ng ?? ?i?u khi?n l??ng v?t li?u trong ph?u và b?ng t?i, ch?ng s? phan ?o?n c?a h?n h?p bê t?ng.
  3. B? ph?n san ph?ng t? ch?nh ??m b?o ?? ph?ng sau khi hoàn thành.
  4. T?m san gia c??ng mang l?i ?? rung l?n cho b? m?t ???c ti?n x? ly nén.
  5. Ch?c n?ng ch?ng t?i giúp t?m san kh?ng b? r?i khi ?ang r?i nh?a ???ng.
  6. H? th?ng b?i tr?n trung tam giúp gi? các ph?n nóng và di chuy?n ???c b?i tr?n ??u.
  7. Các b? ph?n chính ???c nh?p kh?u t? n??c ngoài.
  8. Thi?t k? c?ng thái giúp v?n hành tho?i mái.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model No. CLPS75C
  Dài x r?ng x cao (mm) 6610×3100×2930
  Tr?ng l??ng t?ngt) 21-25
  Ki?u ??ng c? diesel ShangChai D6114ZG1B
  ??u ra ??nh m?c(KW) 140
  ?? r?ng r?i nh?a ???ng c? b?n(mm) 3000
  ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm) 7500
  ?? dày r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm) 320
  ?? dày r?i nh?a ???ng t?i thi?u(mm) 20
  T?c ?? di chuy?n(Km/h) 0-2.9
  T?c ?? r?i nh?a ???ng(m/min) 0-19
  Dung tích ph?u(t) 14
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>