• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy r?i nh?a ???ng C2LTLZ45E

  Máy r?i nh?a ???ng C2LTLZ45E

  ??c tr?ng c?a Máy r?i nh?a ???ng
  1. ??ng c? làm mát b?ng n??c 55W mang l?i ?? tin c?y cao và có kh? n?ng kh?i ??ng nhanh t?i nhi?t ?? th?p.
  2. Thanh cào và b? phan b? v?t li?u ???c g?n l?n l??t c? bên trái và bên ph?i.
  3. Bu?ng lái có góc nhìn r?ng giúp v?n hành d? dàng và an toàn.
  4. C?m bi?n t? ?i?u ch?nh giúp m?t ???ng ph?ng và ??t tiêu chu?n.
  5. Tay san kéo dài, t?m ?áy b?ng t?i và t?m san ???c ch? t?o t? nh?ng v?t li?u ch?ng ?n mòn hàng ??u trong c?ng nghi?p.
  6. H? th?ng làm s?ch nhiên li?u l?c d?u b?n nhanh chóng, gi?m thi?u s?c lao ??ng.
  7. H? th?ng ?i?n tan ti?n ???c t?o t? nh?ng b? ph?n và day d?n ?ánh s? c?n th?n theo s? ?? m?ch giúp ng??i ki?m tra d? dàng tìm th?y các l?i trong m?ch.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model C2LTLZ45E
  Dài x r?ng x cao (mm) 5550×2494×2450
  Tr?ng l??ng t?ngt) 11
  Ki?u ??ng c? diesel QuanChai 4JR3AG7
  ??u ra ??nh m?c(KW) 55
  ?? r?ng r?i nh?a ???ng c? b?n(mm) 2500
  ?? r?ng r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm) 4500
  ?? dày r?i nh?a ???ng t?i ?a(mm) 250
  ?? dày r?i nh?a ???ng t?i thi?u(mm) 10
  T?c ?? di chuy?n(Km/h) 2.29-16.74
  T?c ?? r?i nh?a ???ng(m/min) 3.01-8.97
  Dung tích ph?u(t) 10
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>