• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe nang

  Ch? d?n s? l??c
  1. Kho?ng h? gi?a tr?c d?n h??ng và tr?c ?? c?a xe nang có th? ???c ?i?u ch?nh nh?m ??t ?? t??ng thích t?i ?u trên n?n ??t.
  2. Ch?t ty ben c?a xy lanh nghiêng ???c b?i tr?n nh?m ??t ?? tin c?y cao.
  3. V?i l?p xe có tính n?ng t?t, xe nang ch?c ch?n và b?n khi s? d?ng.
  4. L?p v? ch?t ty ben c?a xe nang có th? m? hoàn toàn ?? d? dàng thao tác.
  5. V?i l?p b?o v?, b? ?i?u khi?n c?a xe nang ???c khép kín nh?m b?o v? b? b?i b?n hay n??c day vào.
  6. S? d?ng b? ?i?u khi?n, ph?n l?p ch?t, c?ng t?c kh?n c?p, và b?ng ??ng h? mang th??ng hi?u n?i ti?ng toàn c?u ?em l?i ?? tin c?y cao và v?n hành d? dàng cho chi?c máy móc xay d?ng này.
  7. C?ng t?c kh?n c?p d?ng tiêu chu?n cho xe nang t??ng thích v?i tiêu chu?n an toàn chau ?u.
  8. ?? ??m b?o an toàn cao, chúng t?i thi?t k? riêng l? ph?n h? th?ng ?i?n và th?y l?c v?i thi?t b? b?o v? quá t?i lo?i chuyên d?ng.
  9. Các dòng xe nang này ???c c?p ch?ng nh?n CE.

  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>