• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy ?ào h?m EBZ135

  Máy ?ào h?m EBZ135

  Máy ?ào h?m EBZ135 ??c tr?ng b?i thi?t k? th?p giúp mang l?i tr?ng l?c th?p và ?? ?n ??nh t?i ?a khi di chuy?n.

  ??c tr?ng
  1. Máy ?ào h?m EBZ135 là m?t ph?n c?a thi?t b? ?ào ??t v?i ??u c?t s?c ?i?u khi?n b?i ??ng c? làm mát b?ng n??c t?c ?? kép, mang l?i m? men xo?n l?n t?i t?c ?? th?p. R?ng c?t ???c b? trí xung quanh ??u c?t ?? ??m b?o kh? n?ng phá ?á m?nh m?.
  2. Máy ?ào h?m ki?u c?n s? d?ng c?ng t?c t?t m? áp su?t cao giúp v?n hành ?n ??nh và ng?t t? ??ng ngu?n ?i?n khi x?y ra quá t?i. Van d?n h??ng nh?p kh?u ???c tùy ch?n. Các ph?n ?i?u khi?n chính ??u t? các h?ng n?i ti?ng trên th? gi?i.
  3. B?ng t?i dung tích l?n ???c truy?n ??ng tr?c ti?p b?ng ??ng c? th?y l?c nh?p kh?u. C? ch? d?n ??ng tr?c ti?p kh?ng dùng h?p s? hay b? ghép, giúp gi?m thi?u t?i ?a s? l??ng l?i có th? x?y ra. T?m ch?n t?i ???c g?n v?i b?ng t?i ?? gi?m t?i ?a th?t thoát nguyên li?u.
  4. Bánh xích ???c d?n ??ng b?ng ??ng c? th?y l?c Rexroth th?ng qua b? gi?m t?c. Bánh xích giúp máy ?ào h?m leo lên ???c d?c. Xy lanh th?y l?c ???c s? d?ng ?? ?i?u khi?n ?ng su?t c?a day xích, ch?ng l?ng l?o ho?c b? c?ng quá m?c.
  5. ? l?n ch?t l??ng cao t? th??ng hi?u SKF ho?c FAG. ??m m?t tr??t Goetz và ??m Parker ho?cTrelleborg ??m b?o quá trình ??m kín t?i ?a. T?m ch?n t?i và máng x? ???c ch? t?o t? t?m thép ch?ng ?n mòn.
  6. C?ng ngh? thay nhanh giúp s?a ch?a d? dàng và thay t?m ch?n t?i

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model EBZ135
  Dài x r?ng x cao (m) 9.1×2.6×1.5
  Tr?ng l??ng t?ngt) 39
  C?ng su?t c?t(KW) 135
  T?ng c?ng su?t(KW) 210
  Chi?u sau h?(mm) 240
  Chi?u cao c?n(mm) 393
  T?c ?? ??u c?t(r/min) 51.7
  ?? c?ng c?t(Mpa) ≤80
  ?? r?ng r?nh (mm) 520
  C?ng su?t b?m th?y l?c(KW) 75
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>