• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy ?ào h?m EBZ220

  Máy ?ào h?m EBZ220

  Máy ?ào h?m EBZ220 ??c tr?ng b?i thi?t k? th?p giúp mang l?i tr?ng l?c th?p và ?? ?n ??nh t?i ?a khi di chuy?n.

  ??c tr?ng
  1. Máy ?ào h?m EBZ200 là m?t ph?n c?a thi?t b? ?ào ??t v?i ??u c?t s?c ?i?u khi?n b?i ??ng c? làm mát b?ng n??c t?c ?? kép, mang l?i m? men xo?n l?n t?i t?c ?? th?p. R?ng c?t ???c b? trí xung quanh ??u c?t ?? ??m b?o kh? n?ng phá ?á m?nh m?.
  2. Máy ?ào h?m ki?u c?n s? d?ng c?ng t?c t?t m? áp su?t cao giúp v?n hành ?n ??nh và ng?t t? ??ng ngu?n ?i?n khi x?y ra quá t?i. Van d?n h??ng nh?p kh?u ???c tùy ch?n. Các ph?n ?i?u khi?n chính ??u t? các h?ng n?i ti?ng trên th? gi?i.
  3. B?ng t?i dung tích l?n ???c truy?n ??ng tr?c ti?p b?ng ??ng c? th?y l?c nh?p kh?u. C? ch? d?n ??ng tr?c ti?p kh?ng dùng h?p s? hay b? ghép, giúp gi?m thi?u t?i ?a s? l??ng l?i có th? x?y ra. T?m ch?n t?i ???c g?n v?i b?ng t?i ?? gi?m t?i ?a th?t thoát nguyên li?u.
  4. Bánh xích ???c d?n ??ng b?ng ??ng c? th?y l?c Rexroth th?ng qua b? gi?m t?c. Bánh xích giúp máy ?ào h?m leo lên ???c d?c. Xy lanh th?y l?c ???c s? d?ng ?? ?i?u khi?n ?ng su?t c?a day xích, ch?ng l?ng l?o ho?c b? c?ng quá m?c.
  5. ? l?n ch?t l??ng cao t? th??ng hi?u SKF ho?c FAG. ??m m?t tr??t Goetz và ??m Parker ho?c Trelleborg ??m b?o quá trình ??m kín t?i ?a. T?m ch?n t?i và máng x? ???c ch? t?o t? t?m thép ch?ng ?n mòn.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model No. EBZ220
  Dài x r?ng x cao (m) 10.4×3.2×1.75
  Tr?ng l??ng t?ngt) 68
  C?ng su?t c?t (KW) 220/132
  T?ng c?ng su?t (KW) 310
  Chi?u sau h? (mm) 210
  Chi?u cao c?n(mm) 450
  T?c ?? ??u c?t(r/min) 46/23
  áp su?t c?t (Mpa) ≤95
  ?? r?ng r?nh(mm) 600
  C?ng su?t b?m th?y l?c(KW) 90
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>