• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy ?ào h?m EBZ260H

  Máy ?ào h?m EBZ260H

  Máy móc ?ào h?m SINOMACH mang l?i gi?i pháp toàn di?n cho các d? án chính ph? và nhi?u ?ng d?ng khai thác m?. Chúng t?i ?? thi?t t?p c?ng nghi?p ?ào h?m và khai thác m? s? d?ng c?ng ngh? t?i tan nh?t, v?i nhi?u ch?ng lo?i máy xúc ?ào ?a d?ng. Máy ?ào h?m seri EBZ260H là m?t trong nh?ng gi?i pháp t?t nh?t cho m?c ?ích ?ào h?m và khai thác m?. ??c tr?ng là thi?t k? th?p, tr?ng tam th?p ??m b?o s? ?n ??nh cao.

  ??c tr?ng
  1. Chi?c máy phá ?á này ???c trang b? ??u c?t s?c ?i?u khi?n b?i ??ng c? làm mát b?ng n??c t?c ?? kép, mang l?i m? men xo?n l?n t?i t?c ?? th?p. R?ng c?t ???c b? trí xung quanh ??u c?t ?? ??m b?o kh? n?ng phá ?á m?nh m?.
  2. Máy ?ào h?m ki?u c?n EBZ260H ??c tr?ng b?i c?ng t?c t?t m? áp su?t cao giúp v?n hành ?n ??nh và ng?t t? ??ng ngu?n ?i?n khi x?y ra quá t?i. Van d?n h??ng ???c g?n trên ph??ng ti?n.
  3. Máy ?ào h?m có h?p c?ng t?c ch?ng cháy n?. Th?ng qua màn hình LCD, ng??i v?n hành có th? nhìn r? ?i?u ki?n làm vi?c. Giao di?n v?n hành ki?u menu giúp thi?t l?p các th?ng s? d? dàng. Ngoài ra, h?p còn có s? b?o v? hoàn h?o kh?i quá t?i, quá ?i?n áp, m?t pha, ng?n m?ch, quá nhi?t, rò r? ?i?n, v.v...
  4. B?ng t?i ??u tiên ???c d?n ??ng b?ng ??ng c? th?y l?c c?ng su?t l?n, giúp gay ra ít l?i khi ch?u t?i cao. T?m ch?n t?i ???c g?n v?i b?ng t?i, giúp liên k?t tr?n tru, d?n ??u và ít th?t thoát v?t li?u.
  5. C? c?u di chuy?n c?a máy ?ào h?m ???c d?n ??ng b?ng ??ng c? th?y l?c Rexroth k?t h?p v?i b? gi?m t?c. Nó mang l?i kh? n?ng leo d?c cao. Bánh xích ?i kèm thi?t b? làm c?ng xy lanh d?u giúp di chuyenr d? dàng và nhanh h?n.
  6. ? l?n SKF ho?c FAG. ??m m?t tr??t Goetz và ??m Parker ho?c Trelleborg ??m b?o quá trình ??m kín t?i ?a. Chúng t?i s? d?ng t?m ch?ng ?n mòn t?i nh?ng n?i v?t li?u ?i qua nh? t?m ch?n, máng, v.v...
  7. Máy ?ào h?m s? d?ng video giám sát ??c quy?n, ??m m?t tr??t có b?ng sáng ch? và c?ng ngh? b?i tr?n, thay nhanh giúp ??m b?o hi?u n?ng ?áng tin c?y.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model EBZ260H
  Dài x r?ng x cao (m) 11.6×3.6×1.89
  Tr?ng l??ng t?ngt) 95
  C?ng su?t c?t(KW) 260/200
  T?ng c?ng su?t(KW) 420
  Chi?u sau ?ào(mm) 250
  Chi?u cao c?n(mm) 450
  T?c ?? ??u c?t(r/min) 55/27
  ?? c?ng c?t(Mpa) ≤110
  ?? r?ng r?nh(mm) 700
  C?ng su?t tr?m b?m th?y l?c(KW) 160
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>