• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • T?i Changlin, chúng t?i kh?ng ch? s?n xu?t và cung c?p thi?t b? xay d?ng mà còn t?o ra nhi?u ph? tùng thay th? ch?t l??ng OEM cho h?u h?t các dòng ph? bi?n máy xúc ?ào trên th? gi?i. Các ph? tùng máy xúc ?ào t? SINOMACH bao g?m khung máy (khung d??i và khung trên), khung g?m, cánh tay xúc, c?n xúc.

  1. Khung d??i cho máy xúc ?ào

  Changlin s?n xu?t khung g?m cho máy xúc ?ào cho các th??ng hi?u Huyndai, Kato, Sinomach và nhi?u th??ng hi?u qu?c t? n?i ti?ng khác. Khung d??i hình ch? X cho máy xúc ?ào th??ng kèm d?m bên ?? ?i?u khi?n máy xúc ?ào di chuy?n. Nó ???c s?n xu?t s? d?ng thi?t b? và c?ng nghi?p tan ti?n nh?t. Chúng t?i c?ng cung ?ng th? nghi?m kh?ng phá h?y cho các ph?n chính.

  Các ph? tùng thi?t b? n?ng ???c ch? t?o t? các t?m ch?t l??ng cao nh? s? d?ng quy trình l?p ráp t?i tan, robot hàn và gia c?ng chính xác cao. Chúng ???c s?n xu?t ?áp ?ng tiêu chu?n c?a máy xúc ?ào Hyundai và Kato , có ?? tin c?y cao

  2. Khung trên cho máy xúc ?ào

  Khung trên, bàn xoay trung tam, là m?t trong ph?n c?u trúc chính c?a máy xúc ?ào. Nó k?t h?p khung d??i ?? t?o ra b? ph?n xoay chính cho máy xúc ?ào. Ph?n máy xúc ?ào này bao g?m t?m d??i, t?m bên, t?m gia c??ng, t?m ph? trên, v.v… Gi?ng v?i khung d??i, nó ???c ch? t?o b?i quá trình l?p ráp tiên ti?n, hàn, gia c?ng và th? nghi?m kh?ng phá h?y, ??m b?o ?? tin c?y tuy?t ??i. Ngoài ra, nó có ?áp ?ng ??y ?? các tiêu chu?n c?a máy xúc ?ào Hyundai và Kato.

  3. Cánh tay máy xúc ?ào

  Ph?n này là ph?n máy xúc ?ào d?ng h?p ch? y?u bao g?m b? ph?n k?t n?i gàu, b? g?n xy lanh th?y l?c, b? g?n c?n, t?m bên ph?i và bên trái, t?m ph? trên và d??i, t?m vòm, v.v… Chúng ???c s? d?ng ?? ?ào, t?i và nhi?u ?ng d?ng khác. Theo chi?u dài, tay máy xúc ?ào có th? chia theo tiêu chu?n, lo?i dài và ng?n. Ngoài ra, nó có th? ???c gia c??ng b?ng t?m t?m gia c??ng. .

  Nh? ph??ng pháp ph?n t? h?u h?n, c?u trúc có ?? tin c?y cao. S?n xu?t tuan th? nghiêm ng?t theo tiêu chu?n và c?ng ngh? hàn c?a Kato và Hyundai, tay máy xúc ?ào có kích th??c chính xác cao. B? dò khuy?t t?t b?ng sóng siêu am 100% v?i các m?i hàn mang l?i s? ?n ??nh tuy?t v?i.

  4. C?n máy xúc ?ào

  C?n máy xúc ?ào, còn bi?t ??n là cánh tay quay bao g?m b? g?n c?n, b? g?n xy lanh th?y l?c, b? g?n khung g?m, t?m bên, t?m ph? trên và d??i, t?m vòm, v.v… Nó ???c s? d?ng ?? n?i c?n máy xúc ?? ?i?u khi?n quá trình ?ào và t?i. Thi?t k? v?i t?m gia c??ng, nó có th? g?i là c?n gia c??ng. Nó c?ng ???c ch? t?o b?ng c?ng ngh? hàn tiên ti?n và ?áp ?ng tiêu chu?n c?a Kato và Hyundai, ??m b?o kích th??c g?n chính xác. B? dò khuy?t t?t b?ng sóng siêu am 100% ??m b?o ?? tin c?y cao cho c?n máy xúc ?ào.

  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>