• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc bánh l?p ZL18H

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  Miêu t? v? máy xúc bánh l?p ZL18H
  Máy xúc bánh l?p là m?t lo?i máy c?ng trình, s? d?ng l?p, có g?u múc d?ng vu?ng phía tr??c ???c n?i v?i hai cánh tay g?u múc. Máy xúc bánh l?p ZL18H s? d?ng ??ng c? Cummins, b? truy?n l?c bi?n t?c 2 s? ti?n và 2 s? lùi v?i ?? tin c?y và ?? kín cao.

  Nh?ng ??c ?i?m c?a máy xúc bánh l?p ZL18H
  1. Tính n?ng t?t, ??ng c? m?nh m? và ít x?y ra s? c?;
  2. Ph?n ?áy c?a máy ???c thi?t k? v?ng ch?c, tính ?n ??nh cao, thích h?p cho các lo?i ??a hình c?ng tr??ng.
  3. H? th?ng lái th?y l?c, k?t c?u nh? g?n, kích th??c nh?, ti?t ki?m nhiên li?u và d? s?a ch?a.

  C?ng d?ng c?a máy xúc bánh l?p ZL18H
  Máy ???c dùng ?? xúc và v?n chuy?n nh?ng v?t li?u t? m?t ??t, nh? ??t, cát ho?c s?i...

  Tham s? k? thu?t máy xúc bánh l?p ZL18H

  Chi?u dài
  1 Chi?u dài (??n g?u múc trên m?t ??t) 5710(mm)
  2 Chi?u r?ng (??n bên ngoài l?p xe) 2010(mm)
  3 Chi?u r?ng g?u 2070(mm)
  4 Chi?u cao (??n m?t trên c?a bu?ng lái) 2975(mm)
  5 Chi?u dài c? s? 2300(mm)
  6 Kho?ng cách tam l?p trái-ph?i 1600(mm)
  7 Chi?u cao cách m?t ??t t?i thi?u 342(mm)
  Tham s? k? thu?t chính
  1 T?i tr?ng ??nh m?c 1800(Kg)
  2 Tr?ng l??ng thao tác 6550KG
  3 Dung tích g?u ??nh m?c 1.0(m3)
  4 S?c ?ào l?n nh?t 57kN
  5 Chi?u cao ?? v?t li?u l?n nh?t 2520(mm)
  6 Kho?ng cách v??n ?? v?t li?u 960(mm)
  7 Góc ?? v?t li?u ≥45°
  8 Chi?u sau ?ào 146(mm)
  9 Bán kính chuy?n góc l?n nh?t
  (1) Bên ngoài g?u 4850(mm)
  (2) Trung tam c?a l?p xe sau 4420(mm)
  10 C?u t?o góc tr?c quay 38±1°
  11 Góc l?c c?u sau ±11°
  12 Th?i gian nang c?a g?u ≤5(sec.)
  13 Th?i gian h? c?a g?u ≤3.2(sec.)
  14 Th?i gian ?? v?t li?u ≤2 (sec.)
  15 T?c ?? di chuy?n (Km/h), ti?n 2 lùi 2
  (1) S? ti?n 1 5.75
  (2) S? ti?n 2 23.86
  (3) S? lùi 1 5.85
  (4) S? lùi 2 24
  ??ng c? diesel
  1 Model Cummins B3.3
  2 Hình th?c phun tr?c ti?p.turbo t?ng áp. làm mát b?ng n??c
  3 C?ng su?t ??nh m?c 60 (kW)
  4 ???ng kính xy lanh/hành trình 95 /115(mm)
  5 T?ng l??ng thoát khí c?a xi lanh 3.3(L)
  6 ?i?n áp c?a ??ng c? kh?i ??ng 12/24 (V)
  7 V?n t?c ??nh m?c 2200(r/min)
  8 Momen xo?n c?c ??i 259(N.M)
  9 Hình th?c kh?i ??ng ?i?n
  10 L??ng tiêu hao nhiên li?u t?i thi?u 225(g/Kw.h)
  11 Tr?ng l??ng t?nh 255(kg)
  H? th?ng d?n ??ng
  1. B? bi?n momen thu? l?c
  1 Model CHANGLIN
  2 Hình th?c 3-elements.single stage
  3 H? s? momen xo?n 3.06
  4 Hình th?c làm mát tu?n hoàn áp l?c d?u
  2. H?p truy?n ??ng
  1 Model Changlin
  2 Hình th?c Bi?n t?c, bánh r?ng chuy?n liên t?c
  3 H?p s? Ti?n 2 lùi 2
  4 Lo?i b?m CBG1016(counterclockwise)
  3. Tr?c xe và l?p xe
  1 Ki?u b? gi?m t?c chính bánh r?ng c?n xo?n, ??n c?p
  2 T? s? bánh r?ng c?a b? gi?m t?c chính 5.83
  3 Ki?u b? gi?m t?c cu?i cùng Hành tinh b?c ??n
  4 T? l? bánh r?ng c?a b? gi?m t?c cu?i cùng 5.6
  5 Gear ratio T? s? bánh r?ng 32.66
  6 Kích th??c l?p xe 16/70-24-10PR
  H? th?ng th?y l?c
  1 Lo?i b?m CBG 1016
  2 H? th?ng áp su?t 160(kgf/cm2)
  3 Lo?i van phan ph?i ZS1-L20E-T-30
  4 Van ?u tiên YXL-F160L-N7
  5 (D*L) Kích th??c c?a xi lanh nang Ф90*50*548(mm)
  6 (D*L) Kích th??c c?a xi lanh nghiêng Ф110*63*409(mm)
  H? th?ng lái
  1 Hình th?c Middle articulated frame. Full-hydraulic Steering
  2 Lo?i b?m c?a h? th?ng lái CBG 1032
  3 Lo?i bánh r?ng c?a h? th?ng lái BZZ5-315+FKAR-1253016
  4 H? th?ng áp su?t 125(kgf/cm2)
  5 Kích th??c c?a xi lanh h? th?ng lái Ф63*45*320(mm)
  H? th?ng phanh
  1 Phanh b?ng chan Air over oil activate 4 wheel brake with caliper disc brake
  2 áp su?t 5.9~7.9(kgf/cm2)
  3 Phanh b?ng tay Phanh b?ng tay Tr?c m?m ?i?u khi?n phanh k?p
  D?ng l??ng ch?a d?u
  1 D?u diesel 110(L)
  2 D?u b?i tr?n 16(L)
  3 D?u b? chuy?n ??i và h?p bánh r?ng 20(L)
  4 D?u h? th?ng th?y l?c 100(L)
  5 D?u c?u ch? ??ng (F/R) 26(L)
  6 D?u phanh 1.5(L)

  Chào m?ng các b?n ??n v?i c?ng ty máy móc thi?t b? xay d?ng SINOMACH (Xe c?ng trình / thi?t b? xay d?ng).

  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>