• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • C?u hình c?a xe san g?t 720MH

  C?u hình c?a xe san g?t 720MH

  C?u hình c?a xe san g?t 720MH
  1. ??ng c?

  Lo?i: làm mát b?ng n??c, 4 k?, ??ng c? t?ng áp
  Model: Shangchai SC8D200G2B1 or Dongfeng Cummins 6BTA8.3
  C?ng su?t ??nh m?c: 147kW/200ps, 160kW/215ps
  T?c ?? ??nh m?c: 2300rpm, 2200rpm

  2. H?p s?
  Model: ZF t? Liuzhou ho?c 6WG180 t? Hangzhou
  Ch?ng lo?i: power shift, ?i?u khi?n th?y l?c – ?i?n, v?i b? bi?n ??i m? men xo?n
  C? c?u sang s?: 6 s? ti?n và 3 s? lùi
  T?c ?? di chuy?n

  T?c ??/ sang s? 1 2 3 4 5 6
  Ti?n 5.0 8.6 11.3 19.2 23.8 39.6
  Lùi 5.0 11.3 23.8 - - -

  3. Tr?c c?a xe san g?t
  3.1 Tr?c sau: tr?c d?n lái 3 c?p v?i c? c?u c? h?c NO – SPIN khác nhau.
  3.2 Tr?c tr??c: tr?c lái dao ??ng, v?i góc dao ??ng 15° (trái và ph?i), góc nghiêng 17° c?a bánh xe tr??c, và góc lái 45°.

  4. H? th?ng ray h?p
  Lo?i: dao ??ng
  Góc dao ??ng: 15°
  D?n lái: chu?i tr?c l?n c?ng tác n?ng

  5. H? th?ng phanh
  5.1 Phanh chan: d?n lái th?y l?c hoàn toàn, phanh ??a caliper c?a xe san g?t n?m t?i v? trí bên c?nh hai bánh gi?a và hai bánh sau.
  5.2 Phanh d?ng: th?ng ?ùm ???c l?p trên ??u c?n tr?c c?a h?p s?.
  5.3 Phanh/th?ng liên t?c: b? chuy?n ??i m? men c?ng có h? tr? phanh liên t?c.

  6. H? th?ng th?y l?c c?a xe san g?t
  ???c l?p ??t v?i h? th?ng vòng b?m kép ??c l?p, h? th?ng th?y l?c trong máy móc xay d?ng ?em l?i áp su?t h? th?ng kho?ng16MPa.

  7. Khung
  Khung có kh?p n?i

  8. Dao g?t
  Kích c?: 3965×650 (chi?u dài×chi?u cao)
  Góc h?: 360°
  Góc nghiêng l?n nh?t (L/R): 90°
  ?? sau ?i l?n nh?t: 500mm

  9. L?p
  Lo?i: l?p tiêu chu?n dùng cho xe san g?t c?ng tác n?ng
  S? l??ng: 6
  Kích c?: 17.5-25, 12PR

  10. Thi?t b? và h? th?ng ?i?n
  ?i?n áp v?n hành: 24V
  Thi?t b?: ph? tùng và ?èn nhi?u màu s?c

  11. Th?ng s? k? thu?t chính c?a xe san g?t
  11.1 Tr?ng l??ng v?n hành: 15400kg (c?u hình tiêu chu?n có b? ph?n ?i phía tr??c và l??i x?i phía sau)
  11.2 Kích th??c t?ng: 8700×2595×3480 (tiêu chu?n 10330×2740×3480 (v?i b? ph?n ?i phía tr??c và l??i x?i phía sau)

  12. Ph? tùng tùy ch?n
  12.1 Thi?t b? ?i ??t phía tr??c
  12.1.1 kích th??c: 2740×920 (W×H)
  12.1.2 Kho?ng cách t?i tr?c tr??c: 1550mm
  12.1.3 ?? sau ?i l?n nh?t: 205mm
  12.2 L??i x?i phía sau
  12.2.1 Chi?u r?ng: 2000mm
  12.2.2 S? r?ng cào: 5
  12.2.3 ?? sau x?i l?n nh?t: 315mm

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model 720MH
  Dài x R?ng x Cao(mm) 9100×2600×3500
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 15400
  L?c kéo t?i ?a(KN) 80.8
  Ki?u ??ng c? diesel ShangChai SC8D/Cummins 6BTA8.3
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 147/160
  Lo?i v? h?p s? HangChi/ZF
  Sang s? 6 Ti?n và 3 lùi
  Bán kính quay t?i thi?u(mm) 7800
  Kích th??c l??i dao 3965×650
  Chi?u cao nang t?i ?a(mm)
  Chi?u sau ?i t?i ?a(mm) 500
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>