• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe san g?t 724M

  Xe san g?t 724M

  C?u hình Xe san g?t 724M
  1. ??ng c?

  Ki?u: làm mát b?i n??c, 4 k?, ??ng c? t?ng áp
  Model: Shangchai SC11CB
  C?ng su?t ??nh m?c: 175kW/240ps
  T?c ?? ??nh m?c: 2600rpm/2300rpm
  M? men t?i ?a: 750Nm ? 1500-1700rpm, 843Nm ? 1400rpm

  2. H?p s? c?a xe san g?t
  Model: ZF c?a Liuzhou
  Ki?u: power shift, ?i?u khi?n th?y l?c – ?i?n, v?i b? chuy?n ??i m? men xo?n
  V? trí sang s?: 6 s? ti?n và 3 s? lùi

  T?c ?? hành trình
  T?c ??/sang s? 1 2 3 4 5 6
  Ti?n (km/gi?) 5.74 8.73 13.02 17.49 26.98 38.98
  Lùi (km/gi?) 5.74 13.02 26.98 - - -

  3. Tr?c c?a xe san g?t
  3.1 Tr?c sau: tr?c d?n lái 3 c?p v?i c? c?u c? h?c NO – SPIN khác nhau.
  3.2 Tr?c tr??c: tr?c lái dao ??ng, v?i góc dao ??ng 15° (trái và ph?i), góc nghiêng 17° c?a bánh xe tr??c, và góc lái 45°.

  4. H? th?ng ray h?p
  Ki?u: dao ??ng
  Góc dao ??ng: 15°
  D?n lái: day chuy?n tr?c l?n c?ng tác n?ng

  5. H? th?ng phanh
  5.1 Phanh chan: d?n lái th?y l?c toàn b?, phanh ??a caliper cho xe san g?t n?m t?i v? trí bên c?nh hai bánh xe gi?a và hai bánh sau.
  5.2 Phanh h?m: th?ng ?ùm ???c l?p t?i ??u tr?c c?a h?p s?.
  5.3 Phanh liên t?c: b? chuy?n ??i m? men h? tr? vi?c phanh liên t?c.

  6. H? th?ng th?y l?c cho xe san g?t.
  ???c l?p ??t v?i h? th?ng b?m vòng kép ??c l?p, h? th?ng th?y l?c trong máy móc xay d?ng ?em l?i áp su?t h? th?ng kho?ng16MPa.

  7. Khung
  Khung có kh?p n?i

  8. Dao g?t
  Kích c?: 4422×688 (chi?u cao)
  Góc h?: 360°
  Góc nghiêng l?n nh?t (L/R): 90°
  ?? sau ?i l?n nh?t: 500mm

  9. L?p xe
  Lo?i: l?p tiêu chu?n dùng cho xe san g?t c?ng tác n?ng
  S? l??ng: 6
  Kích c?: 17.5-25, 12PR

  10. Ph? tùng và h? th?ng ?i?n
  ?i?n áp làm vi?c: 24V
  Thi?t b?: nhi?u ki?u ?èn v?n hành và thi?t b? ph? tùng ???c thi?t k? cho máy san g?t m?t ???ng.

  11. Th?ng s? k? thu?t chính
  11.1 Tr?ng l??ng v?n hành: 19000kg (tiêu chu?n)/20000kg (v?i thi?t b? ?i phía tr??c và l??i x?i phía sau)
  11.2 Kích th??c t?ng: 9300×2800×3800 (tiêu chu?n), 10910×2890×3630 (v?i thi?t b? ?i phía tr??c và l??i x?i phía sau)

  12. Ph? tùng tùy ch?n cho xe san g?t
  12.1 Thi?t b? ?i phía tr??c c?a máy san g?t m?t ???ng
  12.1.1 Kích c?: 2890×1020 (W×H)
  12.1.2 Kho?ng cách t?i tr?c tr??c: 1600mm
  12.1.3 ?? sau ?i l?n nh?t: 205mm
  12.2 L??i x?i phía sau
  12.2.1 B? r?ng: 2087mm
  12.2.2 S? r?ng cào: 5
  12.2.3 ?? sau x?i l?n nh?t: 315mm

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model 724M
  Dài x R?ng x Cao(mm) 9230×2800×3550
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 19000
  L?c kéo t?i ?a(KN) 99
  Ki?u ??ng c? diesel ShangChai SC11CB
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 175
  Lo?i v? h?p s? LiuZhou ZF
  Sang s? 6 Ti?n và 3 lùi
  Bán kính quay t?i thi?u(mm) 8600
  Kích th??c l??i dao 4422×688
  Chi?u cao nang t?i ?a(mm)
  Chi?u sau ?i t?i ?a(mm) 500
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>