• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe san g?t 735M

  Xe san g?t 735M

  1. ??ng c? QSM11 Cummins ?em l?i c?ng su?t, tính n?ng và ?? b?n m?nh m? trong v?n hành.
  2. H?p s? chuy?n v?i b? ?i?u khi?n th?y l?c – ?i?n t? German ZF cung c?p 6 s? ti?n và 3 s? lùi ?? d? dàng v?n hành.
  3. Tr?c h?p s? nh?p kh?u s? d?ng b? truy?n ??ng vi sai nh?m ?em l?i l?c kéo t??ng ?ng cho bánh xe m?t bên c?a xe san g?t khi bánh xe phía bên kia có xu h??ng tr??t trên b? m?t ???ng. Bánh gi?a và bánh sau kh?p v?i bánh r?ng hành trình ?? v?n hành ?n ??nh.
  4. C?u d?n ??ng ??i s? d?ng bánh r?ng cho ?? b?n và ?? tin c?y trong chuy?n c?ng su?t.
  5. Xe san g?t 735M là m?t ph??ng ti?n d?n ??ng bánh xe - h?p s?, v?i tr?c tr??c ???c tác ??ng l?c d?n h??ng bánh lái. Tr?c tr??c ???c gia c?ng theo quy trình g?i là hàn b?c.
  6. Góc quay l?n nh?t 50°. Góc dao ??ng l?n c?a tr?c tr??c và góc v?ng c?a bánh tr??c cho phép xe san g?t có th? ??a vào s? d?ng trong nhi?u ?i?u ki?n ???ng gh? gh? khác nhau. K?t qu? là thu ???c n?n ??t ph?ng.
  7. Phanh ??a ?m v?i m?ch vòng th?y l?c kép cho chuy?n ??ng phanh ch?c ch?n, an toàn tuy?t ??i và d? dàng trong b?o trì. Van phanh nh?p kh?u và van chi?t áp c?ng ???c trang b?.
  8. Cabin r?ng r?i ?em l?i góc nhìn r?ng. Ch? th? c?nh báo 3 m?c và các thi?t b? ki?m soát khác ??m an toàn t?i ?a. Thi?t k? tho?i mái cho ng??i s? d?ng c?a trình ?i?u khi?n giúp ?em l?i s? d? ch?u cao trong v?n hành. Gh? ng?i cabin v?i ch? ?? kh? rung l?c theo c? 3 ph??ng nh?m giúp ng??i s? d?ng ?i?u khi?n quá trình d? dàng.
  9. C?u trúc b?o v? ch?ng r?i (FOPS) và c?u trúc b?o v? ch?ng l?n (ROPS) c?ng ???c trang b?.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model 735M
  Dài x r?ng x cao (mm) 10800×3140×3650
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 27500
  L?c kéo l?n nh?t(KN)
  ??ng c? diesel Cummins M11-C350
  ??u ra ??nh m?c(KW) 257
  V? truy?n ??ng ZF 6WG310
  V? trí h?p s? 6 s? ti?n và 3 s? lùi
  Bán kính quay nh? nh?t(mm) 9300
  Kích th??c dao 4920×695
  Chi?u cao nang l?n nh?t(mm)
  ?? sau san g?t l?n nh?t(mm) 470
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>