• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe san g?t 717H

  Xe san g?t 717H

  ??c tr?ng c?a xe san g?t 717H :
  1. C?n s? ?i?u khi?n ?i?n th?y l?c thao tác ??n T/M, 6 s? ti?n và 3 s? lùi giúp v?n hành ??n gi?n và thu?n ti?n.
  2. Khóa th?y l?c, b? vi sai ch?ng t? quay khóa/m? t? ??ng ??m b?o tính ?n ??nh.
  3. Phan b? tr?c t?i kéo m?nh m? ?em ??n s? ?n ??nh hoàn h?o khi làm ph?ng các b? m?t c?ng.
  4. H? th?ng th?y l?c hi?u qu?, ti?n l?i ??m b?o t?t c? các b? ph?n ??u ???c s? d?ng.
  5. Khung ki?u h?p và c?n s? T/M tiên ti?n ??m b?o thi?t b? hoàn thành ???c các c?ng vi?c n?ng.
  6. H? th?ng l??i san linh ho?t và h? khung kh?p giúp thi?t b? hoàn thành ???c nhi?u lo?i c?ng vi?c khác nhau.

  ??c ?i?m k? thu?t xe san g?t 717H :
  Model 717H
  Dài x R?ng x Cao(mm) 8630×3658×3370
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 14500
  L?c kéo t?i ?a(KN) 74.6
  Ki?u ??ng c? diesel Dongfeng Cummins6BTA5.9-C180/ShangChai SC8D170G 2B1
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 132/125
  Lo?i v? h?p s? HangChi WG180 /ZF 6WG158
  Sang s? 6 Ti?n và 3 lùi
  Bán kính quay t?i thi?u(mm) 7300
  Kích th??c l??i dao 3658×545×16
  Chi?u cao nang t?i ?a(mm) 450
  Chi?u sau ?i t?i ?a(mm) 535
  C?ng ty SINOMACH cung c?p nhi?u lo?i thi?t b? xay d?ng và máy móc c?ng trình ch?t l??ng cao, bao g?m máy xúc bánh l?p, máy ?i, xe san g?t, máy xúc ?ào, máy xúc tr??t, máy r?i ???ng, xe tr?n bê tong, c?n tr?c b?c x?p và nhi?u lo?i máy móc xay d?ng ch?t l??ng cao khác.
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>