• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe san g?t 719H

  Xe san g?t 719H

  ??c tr?ng c?a xe san g?t 719H :
  1. Trang b? ??ng c? ShangChai SC11CB195G2B1 ho?c ??ng c? Cummins.
  2. C?n s? ?i?u khi?n ?i?n th?y l?c thao tác ??n T/M, 6 s? ti?n và 3 s? lùi giúp v?n hành ??n gi?n và thu?n ti?n
  3. Khóa th?y l?c, b? vi sai ch?ng t? quay khóa/m? t? ??ng ??m b?o tính ?n ??nh
  4. Phan b? tr?c t?i ly t??ng giúp mang l?i tính ?n ??nh hoàn h?o khi làm ph?ng nh?ng b? m?t c?ng.
  5. H? th?ng th?y l?c hi?u qu?, ti?n l?i ??m b?o t?t c? các b? ph?n ??u ???c s? d?ng
  6. Khung ki?u h?p và c?n s? T/M tiên ti?n ??m b?o thi?t b? hoàn thành ???c các c?ng vi?c n?ng.
  7. H? th?ng l??i san linh ho?t và h? khung kh?p giúp thi?t b? hoàn thành ???c nhi?u lo?i c?ng vi?c khác nhau

  ??c ?i?m k? thu?t xe san g?t :
  Model 719H
  Dài x R?ng x Cao(mm) 9235×4268×3370
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 15900
  L?c kéo t?i ?a(KN) 77.2/80.6
  Ki?u ??ng c? diesel Cummins engine 6ctaa8.3-c185/ShangChai SC11CB195G2B1
  C?ng su?t ??nh m?c(KW) 138/143
  Lo?i v? h?p s? HangChi WG180
  Sang s? 6 Ti?n và 3 lùi
  Bán kính quay t?i thi?u(mm) 7400
  Kích th??c l??i dao 4268×645×18
  Chi?u cao nang t?i ?a(mm) 450
  Chi?u sau ?i t?i ?a(mm) 535
  Các máy móc c?ng trình và thi?t b? xay d?ng ch?t l??ng t?t nh? máy xúc bánh l?p, máy ?i, xe san g?t, máy xúc ?ào, máy xúc tr??t, máy r?i ???ng, xe tr?n bê tong, c?n tr?c b?c x?p và nhi?u lo?i máy móc xay d?ng ch?t l??ng cao khác ?ang có m?t t?i c?ng ty Changlin.
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>