• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy lu YZ12HD Rexroth

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  Miêu t? v? máy lu
  Máy lu hay còn g?i là xe lu, là m?t lo?i máy ???c s? d?ng ?? ??m nén ??t, ?á c?p ph?i và v?t li?u làm ???ng, trong làm san, ???ng, san bay. Nó ph?c v? thi c?ng các c?ng trình xay d?ng trong c?ng nghi?p, giao th?ng, th?y l?i, n?ng nghi?p và các c?ng trình phát tri?n c? s? h? t?ng khác có nhu c?u ??m nén.

  C?u t?o c?a máy lu YZ12HD Rexroth
  1. ???c l?p ??t ??ng c? DongFeng Cummins;
  2. ??n t?n & biên ?? rung kép; l?c ly tam c?c l?n, có hi?u qu? nén r?t ch?t;
  3. Bánh xe sau truy?n d?n b?ng th?y l?c và v? c?c bi?n t?cT/M.

  ??c ?i?m c?a máy lu YZ12HD Rexroth
  1. Thành ph?n th?y l?c k?t c?u h?p ly, tính n?ng ?áng tin c?y và hi?u su?t làm vi?c cao;
  2. Bu?ng lái ???c thi?t k? ti?n nghi và an toàn.

  C?ng d?ng c?a máy lu YZ12HD Rexroth
  Máy lu YZ12H Rexroth ???c s? d?ng r?ng r?i trong vi?c lu ??m b? m?t ?? làm cho b?ng ph?ng, và ???c s? d?ng trong xay d?ng ???ng, san bay và c?ng trình ki?n trúc v.v.

  Tham s? k? thu?t máy lu YZ12 HD Rexroth

  T?ng kích th??c
  1 Chi?u dài 6000mm
  2 Chi?u r?ng 2300mm
  3 Chi?u cao (??n ??nh cab) 3055mm
  4 Kho?ng cách gi?a hai l?p xe 2915mm
  5 Kho?ng cách gi?a hai tr?c 1560mm
  6 Chi?u cao cách m?t ??t t?i thi?u 360mm
  Tham s? k? thu?t chính
  1 Ph? t?i t?nh tuy?n 340N/cm
  2 Ph? t?i ??ng tuy?n 1300 N/cm
  3 Tr?ng l??ng thao tác 12100kg
  4 T?n s? th?p 31HZ 274kN
  Biên ?? cao 1.8mm
  L?c ly tam nh? T?n s? cao 35HZ 171kN
  Low amplitude Biên ?? th?p 0.9mm
  5 T?ng s?c c?ng 34830(kg)
  6 Tr?ng l??ng t?nh t?i c?a tr?ng 7000kg
  7 Tr?ng l??ng t?nh t?i c?a l?p 5100kg
  8 Bán kính r? nh? nh?t (bên ngoài l?p sau) 5900mm
  9 ???ng kính tr?ng 1530mm
  10 Chi?u r?ng tr?ng 2100mm
  11 Chi?u dày tr?ng 28mm
  12 T?c ?? ?i (Km/h), 3 s? ti?n 3 s? lùi
  (1) S? 1 (ti?n/lùi) 0~4.8
  (2) S? 2 (ti?n/lùi) 0~6.4
  (3) S? 3 (ti?n/lùi) 0~10.6
  13 Kh? n?ng leo d?c 40%
  ??ng c? diesel
  1 Model ??ng c? 6BT5. 9 Dongfeng Cummins
  2 Hình th?c ??ng c? ki?u ??ng, n?i ti?p nhau, làm mát b?ng n??c và 4 hành trình
  3 C?ng su?t ??nh m?c 110 kW
  4 T?ng l??ng th?i khí c?a xi lanh 5.9 (L)
  5 T?c ?? di chuy?n ??nh m?c 2200(r/min)
  6 M?-men xo?n l?n nh?t 590(N.M)
  7 Hình th?c kh?i ??ng ?i?n
  8 T? l? tiêu hao d?u t?i thi?u 229(g/Kw.h)
  9 Tr?ng l??ng t?nh 430(kg)
  H? th?ng ?i?u khi?n
  1 Model ?i th?y t?nh và ?i?u khi?n rung
  2 Hình th?c B?m ?i?u khi?n + ??ng c? ?i?u khi?n + b? gi?m t?c
  3 Lo?i b?m ?i?u khi?n A4VG71HWDL1/32R-NAF02F041D-S
  4 Lo?i ??ng c? ?i?u khi?n rung + t? s? gi?m t?c c?a b? gi?m t?c A6VE55E24/63W-VZL027B+GFT26T2 62
  5 Lo?i ??ng c? ?i?u khi?n sau + t? s? gi?m t?c c?a b? gi?m t?c A6VM80EZ4/3W-VAB027B+EM1020/MR 3.08
  6 áp su?t 38MPa
  Tr?c xe và l?p xe
  1 Ki?u b? gi?m t?c chính Bánh r?ng c?n xo?n, b?c ??n
  2 T? s? truy?n c?a b? gi?m t?c chính 3.889
  3 Ki?u b? gi?m t?c cu?i cùng Hành tinh b?c ??n
  4 T? l? bánh r?ng c?a b? gi?m t?c cu?i cùng 4.941
  5 T?ng t? l? 23.2584
  6 Kích th??c l?p xe 23.1-26-12PR
  H? th?ng th?y l?c
  1 Lo?I b?m rung A10VG45EZ2DM1/10R-NSC10F013D
  2 H? th?ng áp su?t 280(kgf/cm2)
  3 Lo?i ??ng c? rung A10FM45/52W-VRC60N007
  H? th?ng lái
  1 Hình th?c Khung xe ???c n?i b?ng kh?p gi?a. ?i?u khi?n b?ng toàn th?y l ?c
  2 Lo?i b?m ?i?u khi?n AZ-PF-1X/022RRRR20KB
  3 Lo?i hình b? quay BZZ1-E500C
  4 áp su?t 15MPa
  5 Kích th??c c?a xy lanh d?n h??ng Ф90*45*280(mm)
  H? th?ng phanh
  1 Phanh b?ng chan Phanh chan d?a vào s?c kéo th?y l?c c?a h? th?ng m?ch kín, b? gi?m ch?n v?i phanh ???c ?i?u khi?n b?ng van ?i?n t?
  2 Phanh b?ng tay Phanh tay Tr?c m?m ?i?u khi?n phanh k?p
  D?ng l??ng ch?a d?u
  1 D?u diesel 250 (L)
  2 D?u b?i tr?n 15 (L)
  3 D?u h? th?ng th?y l?c 140(L)
  4 D?u c?u d?n ??ng 24 (L)
  5 D?u tr?ng rung 2X56(L)

  C?ng ty SINOMACH chuyên s?n xu?t các lo?i thi?t b? xay d?ng ch?t l??ng cao nh? máy xúc bánh l?p, máy ?i, xe lu, máy xúc ?ào, máy xúc tr??t, máy lát ???ng, xe tr?n bê t?ng và c?n c?u v.v.

  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>