• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy lu YZ18J-7

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  M? t? v? máy lu
  Máy lu là m?t lo?i máy xay d?ng. Hi?u qu? lu c?a máy lu d?a vào tr?ng l??ng l?n c?a nó.

  ??c ?i?m c?a máy lu YZ18J-7
  1. ??i t?n s? và biên ?? rung kép có th? làm g?n ??t m?t cách nhanh chóng ngay c? nh?ng v?t li?u khó làm g?n nh?t;
  2. Xy lanh khép kín t? h?p có tính n?ng khép kín và ?? tin c?y cao
  3. Trong bu?ng lái, ch? ng?i ???c thi?t k? b?ng ki?u treo và có th? ?i?u ch?nh, r?t tho?i mái và an toàn;
  4. Thao tác thu?n ti?n, an toàn.

  C?ng d?ng c?a máy lu YZ18-7
  Máy lu YZ18-7 ???c s? d?ng r?ng r?i trong vi?c ??m lu, ???c s? d?ng trong làm ???ng, san bay và c?ng trình ki?n trúc v.v.

  Tham s? k? thu?t c?a máy lu YZ18J-7

  T?ng kích th??c
  1 Chi?u dài 6186mm
  2 Chi?u r?ng 2350mm
  3 Chi?u cao 3285mm
  4 Kho?ng cách gi?a hai l?p xe 3150mm
  5 Kho?ng cách gi?a hai tr?c 1645mm
  6 Chi?u cao cách m?t ??t t?i thi?u 430mm
  Tham s? k? thu?t chính
  1 Ph? t?i t?nh tuy?n 420N/cm
  2 Ph? t?i ??ng tuy?n 1592 N/cm
  3 Tr?ng l??ng thao tác 18000kg
  4 Biên ?? danh ngh?a-cao-th?p 1.9mm 1.0mm
  5 S?c ly tam cao-th?p 336kN 220kN
  6 T?ng s?c ép 43730(kg)
  7 Tr?ng l??ng t?nh t?i c?a tr?ng 9000kg
  8 Tr?ng l??ng t?nh t?i c?a l?p 9000kg
  9 T?n s? 30/33Hz
  10 Bán kính r? nh? nh?t (bên ngoài l?p sau) 6800mm
  11 ???ng kính tr?ng 1600mm
  12 Chi?u r?ng tr?ng 2130mm
  13 Chi?u dày tr?ng 36mm
  14 Consistency-compare equipment (Optional) LWMD-1
  15 T?c ?? ?i (Km/h), 3 s? ti?n 3 s? lùi
  S? 1 (Ti?n/Lùi) 2.52
  (2) S? 2 (Ti?n/Lùi) 5.9
  (3) S? 3 (Ti?n/Lùi) 12.4
  ??ng c? diesel
  1 Model ??ng c? D6114ZG2B Trung Qu?c
  2 Type Phun tr?c ti?p. Tu rbo t?ng áp. Làm mát b?ng n??c
  3 C?ng su?t ??nh m?c 125 kW
  4 ???ng kính xy lanh/hành trình 114 (mm)
  5 T?ng l??ng khí th?i c?a xi lanh 8.3 (L)
  6 Lo?i ??ng c? kh?i ??ng QD285KS
  7 áp su?t ??ng c? kh?i ??ng 7.5(KW)
  8 ?i?n áp ??ng c? kh?i ??ng 24(V)
  9 T?c ?? di chuy?n ??nh m?c 2000(r/min)
  10 M?-men xo?n l?n nh?t 625(N.M)
  11 Hình th?c kh?i ??ng ?i?n
  12 T? l? tiêu hao d?u t?i thi?u 226(g/Kw.h)
  13 Tr?ng l??ng t?nh 700(kg)
  H? th?ng truy?n ??ng
  1. H?p truy?n ??ng
  1 Model BJ10.003.107(Chinese Hangchi)
  2 B? ly h?p chính License JCL380
  3 Type D?ch chuy?n c? khí
  4 Ge H?p s? 3 s? ti?n 3 s? lùi
  2. Tr?c xe và l?p xe
  1 Ki?u b? gi?m t?c chính Bánh r?ng c?n xo?n, b?c ??n
  2 T? s? bánh r?ng c?a b? gi?m t?c chính 5.286
  3 Ki?u b? gi?m t?c cu?i cùng Hành tinh b?c ??n
  4 T? l? bánh r?ng c?a b? gi?m t?c cu?i cùng 4.4
  5 T?ng t? l? 23.2584
  6 Kích th??c l?p xe 23.1-26-14PR
  H? th?ng th?y l?c
  1 Lo?i b?m d?u SAUER 90R055
  2 H? th?ng áp su?t 420(kgf/cm2)
  3 Lo?i ??ng c? d?u SAUER 90M055
  H? th?ng lái
  1 Type Khung xe ???c n?i b?ng kh?p gi?a.
  2 Lo?i b?m d?n h??ng CBJ50-E25D
  3 Lo?i bánh r?ng d?n h??ng BZZ1-E500C
  4 áp su?t 14Mpa
  5 Kích th??c xy lanh d?n h??ng Ф90*45*280(mm)
  H? th?ng phanh
  1 Ki?u phanh b?ng chan Air over oil activate rear axle with caplier disc brake
  2 áp su?t kh?ng khí 6-8(kgf/cm2)
  3 Ki?u phanh b?ng tay Phanh tay Tr?c m?m ?i?u khi?n phanh k?p
  D?ng l??ng ch?a d?u
  1 D?u diesel 330 (L)
  2 D?u b?i tr?n 22 (L)
  3 D?u b? truy?n s? 6.8(L)
  4 D?u h?p s? 3-4(L)
  4 D?u h? th?ng th?y l?c 140 (L)
  5 D?u c?u ?i?u khi?n D?u b? gi?m t?c chính 24 (L) 2X3(L)
  D?u b? gi?m t?c cu?i cùng
  6 D?u tr?ng rung 2X2.3(L)

  C?ng ty SINOMACH chuyên s?n xu?t các lo?i thi?t b? xay d?ng ch?t l??ng cao nh? máy xúc bánh l?p, máy ?i, xe lu, máy xúc ?ào, máy xúc tr??t, máy lát ???ng, xe tr?n bê t?ng và c?n c?u v.v.

  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>