• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • C?n tr?c b?c x?p (c?n c?u tr?c th?ng SQ5)

  C?n tr?c b?c x?p (c?n c?u tr?c th?ng SQ5)

  ??c tr?ng
  1. C?n tr?c b?c x?p SQ5 là lo?i c?n c?u tr?c th?ng v?i b? gi?m t?c bánh r?ng tr?c vít. Nh? v?y, c?n c?u tr?c có th? quay 360 ??.
  2. Thi?t b? nang này có ph?n khung ?? ngang v?i chi?u dài s?i tay lên t?i 5m.
  3. Có thi?t di?n l?c giác nh?m ?em l?i cho c?n tr?c b?c x?p ?? ?n ??nh ph??ng ngang cao.
  4. ?òn b?y làm vi?c ???c phan b? g?n bu?ng lái và có kh? n?ng ??t t?i hi?u qu? v?n hành hai phía.
  5. Máy b?c x?p hàng hóa c?a chúng t?i trang b? van ?i?u ch?nh b?ng tay 6 ch?c n?ng nh?m ?i?u ch?nh quá trình quay, co du?i, kho?ng làm vi?c, s? nang c?a tr?c và chuy?n ??ng co du?i c?a xy lanh giá ?? tr?c ??ng.
  6. C?u hình tiêu chu?n c?a c?n tr?c b?c x?p bao g?m c?ng t?c gi?i h?n chi?u cao, thi?t b? c?nh báo gió to, và ?èn LED báo ngu?n. B? gi?i h?n m? men là thi?t b? tùy ch?n cho c?n tr?c b?c x?p nh?m t?ng ?? an toàn khi v?n hành.

  Th?ng s? k? thu?t c?a C?n tr?c b?c x?p
  Model SQ5
  M? men nang t?i ?a(KN.m) 125
  Dung l??ng nang t?i ?a(Kg) 5000
  Kho?ng v?n hành t?i ?a(mm) 8600
  Kho?ng nang t?i ?a(mm) 10800
  Kho?ng r?ng ?n ??nh t?i ?a(mm) 2234-5005
  Góc quay T?t c?
  Tr?ng l??ng c?n tr?c(Kg) 2000
  Dung tích két d?u(L) 100
  áp su?t h? th?ng th?y l?c(MPa) 23
  L?u l??ng d?u c?a h? th?ng th?y l?c(L/min) 40
  N?ng l?c nang ??nh m?c c?a C?n tr?c b?c x?p (??n v?: kg.f)
  R / L 3.72m 6.3m 8.88m
  2.5 5000 3800
  3.0 4000 3500 2500
  3.5 (3.45) 3360 3200 2200
  4.0 2900 2000
  4.5 2600 1900
  5.0 2300 1850
  5.5 2000 1750
  6.0 1900 1600
  6.5 1450
  7.0 1250
  8.6 1100
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>