• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy r?i nh?a ???ng LTU60C

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  Máy r?i nh?a ???ng LTU60C là chi?c máy ???c thi?t k? cho các c?ng trình xay d?ng ???ng cao t?c, ???ng ?? th?, qu?ng tr??ng và các khu ?? ? t? s? d?ng h?n h?p nh?a ???ng.

  ???c trang b? v?i thanh san m? r?ng th?y l?c kép và c?m bi?n m?c ?? t? ??ng, chi?c máy này ???c ?i?u khi?n b?i c? h? th?ng th?y l?c và c? khí. ???ng ???c lát b?ng máy r?i nh?a ???ng LTU60C có ?? ph?ng và m?c ?? t?t. V?t li?u bao ngoài tiên ti?n ???c dùng ?? t?o ra các b? ph?n d? b? h? h?i giúp ??m b?o s? an toàn khi v?n hành cho thi?t b?.

  Ki?u: Ch?y xích

  Th?ngs?

  Chi?u r?ng r?i t?i (mm) 2500-6000
  ?? dày r?i t?i (mm) 10-250
  T?c ?? di chuy?n (km/h) 1.55~4.62 km/h
  T?c ?? r?i (m/min) 2.03~6.07 m/min
  ?? ph?ng 3mm/3m
  N?ng su?t ly thuy?t t?i ?a (t/h) 220
  Dung tích ph?u (t) 10
  Kh? n?ng leo d?c t?i ?a 20%
  Tr?ng l??ng t?ng 11-12t
  Kích c? t?ng 5820*6034*2995 (kích c? v?n t?i:5820*2494*2450)
  ??ng c? 4JR3AG7 4 xy lanh làm mát b?ng n??c 55Kw/2000vòng/ph
  B? ch?a d?u diesel 118L

  H? th?ng ?i?u khi?n
  Toàn b? máy ???c ?i?u khi?n b?i c? h? th?ng th?y l?c và c? khí. Bánh ?à c?a ??ng c? ???c k?t n?i v?i h?p s? trong khi ph?n ??u vào c?a ??ng c? ???c k?t n?i v?i b?m chia dòng ?? cung c?p n?ng l??ng cho các b? ph?n ho?c các ho?t ??ng sau ?ay.
  1. Thi?t b? di chuy?n bánh xích
  2. B?ng t?i và khoan
  3. Thi?t b? ??m rung 4. Thanh san di chuy?n lên xu?ng; quá trình l?t c?a ph?u, s? v?n hành c?a xy lanh

  B? ph?n di chuy?n
  B? ph?n di chuy?n bao g?m h?p s?, h?p chuy?n ??i t? l? cao và th?p, kh?p n?i di chuy?n, v.v… Bánh xích d?n lái có th? cung c?p l?c cho c? c?u xích.

  Ch? ?? ch?u l?c
  M?y r?i nh?a ???ng có 2 bánh xích v?i các ph?n ???c tích h?p cao su. Vùng tác ??ng lên m?t ???ng c?a m?i bánh là 2672×300mm.

  H? th?ng d?n lái
  Kh?p ly h?p chuy?n ??ng ???c v?n hành th?ng qua xy lanh th?y l?c. Phanh h?m giúp thi?t b? lu?n ? ?úng v? trí.

  Ph?u
  Ph?u có dung tích ch?a 10 t?n và ???c v?n hành b?ng xy lanh th?y l?c cho toàn b? quá trình ?? t?i.

  Bánh ?à
  Bánh ?à có th? quay giúp ??y bánh sau c?a xe.

  B?ng t?i
  B?ng t?i trái và ph?i ???c ?i?u khi?n ??c l?p. Kh?p b?ng t?i ???c ?i?u khi?n b?i xy lanh th?y l?c.

  H? th?ng c?p li?u
  H? th?ng này s? d?ng tr?c vít ho?c khoang. L??i dao c?a tr?c vít ???c gia c?ng t? v?t li?u có bao ngoài và d? dàng thay th?.

  H? th?ng ?i?n
  H? th?ng ???c trang b? 2 ?c quy 24V.

  Bu?ng lái
  Bu?ng lái ch? t?o t? các ?ng thép và v?i.

  C?m bi?n m?c ?? t? ??ng
  C?m bi?n này có hai b? ph?n ?o ?? cao theo chi?u d?c, ???c s? d?ng ch? y?u ?? ?i?u ch?nh t? ??ng theo chi?u d?c.

  Các b? ph?n v?n hành
  Thanh san m? r?ng th?y l?c hai l?p

  Thanh san Chi?u r?ng c? b?n 2500mm
  ?i?u ch?nh vòm 0~4%
  Rung T?n s? 50HZ
  Thanh san m? r?ng 0.75m 2 ph?n

  Máy r?i nh?a ???ng LTU60C ch? y?u s? d?ng nh?a ???ng và bê t?ng ??m cán (RCC) ?? lát các lo?i ???ng khác nhau nh? ???ng cao t?c, ???ng ?? th?, ???ng san bay, qu?ng tr??ng và c?ng viên.

  Tính n?ng
  1. Máy r?i nh?a ???ng LTU45C trang b? ??ng c? Quancai 55Kw t? An Huy c?a Trung Qu?c, cung c?p n?ng l??ng ?áng tin c?y và có th? kh?i ??ng ? ?i?u ki?n nhi?t ?? th?p.
  2. B?ng t?i L/R và khoan có th? ho?t ??ng ??c l?p. Khoan có th? kéo dài theo cách c? h?c trong khi l??i dao c?a nó ???c ch? t?o t? v?t li?u có bao ngoài và r?t d? dàng thay th?, giúp ??m b?o tu?i th? c?a s?n ph?m.
  3. Máy có th? cung c?p t?m nhìn r?ng và có b?ng ?i?u khi?n có th? tháo r?i. Toàn b? các ph?n t? ?i?u khi?n ???c l?p ??t trên b?ng ?i?u khi?n giúp máy d? dàng thao tác. Do ?ó máy r?i nh?a ???ng LTU60C có th? ho?t ??ng hi?u qu? và vi?c lát ???ng ??t ch?t l??ng cao.
  4. C?m bi?n m?c ?? t? ??ng g?n trên máy r?i nh?a ???ng LTU60C giúp vi?c lát ???ng ??t ???c yêu c?u b?ng ph?ng c?a ???ng cao t?c trong vòng 3mm/3m. Máy có th? ?i?u khi?n k?p th?i và thu?n ti?n. Vi?c ?? sai nh?a ???ng ???c ng?n ch?n hi?u qu? giúp gi?m thi?u chi phí xay d?ng.
  5. Thanh san có th? m? r?ng liên t?c tùy theo tr?ng thái lát ???ng, giúp ti?t ki?m th?i gian l?p ráp và ?i?u ch?nh thanh g?t.
  6. B? ph?n bánh xích có tính b?n b? cao và l?c kéo t?t. Bánh xích áp d?ng c?u trúc di ??ng và chi?u cao ?i?u ch?nh ???c giúp ??m b?o s? di chuy?n ?n ??nh, giúp vi?c lát ???ng kh?ng b? ?nh h??ng b?i l?p n?n ???ng kh?ng b?ng ph?ng. B? ph?n bánh xích bao g?m bánh ??y b?i tr?n v?nh vi?n và bánh xích cao su.
  7. H? th?ng làm s?ch b?ng ?i?n nhiên li?u l?ng có th? gi?m thi?u c??ng ?? làm vi?c và giúp vi?c làm s?ch thu?n ti?n h?n.
  8. H? th?ng ?i?n t? áp d?ng c?ng ngh? tiên ti?n. T?t c? các ph?n t? ?i?u khi?n và day d?n ???c ?ánh s? theo s? ?? m?ch ?? giúp vi?c phát hi?n và lo?i tr? l?i ???c di?n ra ngay l?p t?c.

  Các thành ph?n chính
  1. ??ng c? làm mát b?ng n??c: ??ng c? Quancai, Trung Qu?c.
  2. M? t? rung và b?m th?y l?c: nh?n hi?u n?i ??a
  3. H?p s?: nh?n hi?u trong n??c
  4. Van ?i?u khi?n: nh?n hi?u trong n??c
  5. Thi?t b? ?i?u ch?nh m?c ?? t? ??ng: nh?n hi?u n?i ??a n?i ti?ng
  6. Thi?t b? b?i tr?n trung tam t? c?ng ty Huabeier
  7. Van ??o chi?u áp su?t th?p và cao t? t?p ?oàn Aros c?a Y
  Chú y: Xin vui lòng xem các ?? ngh? m?i nh?t c?a c?ng ty. Chúng t?i gi? toàn b? quy?n v? th?ng s? k? thu?t thay ??i tùy theo s? phát tri?n c?a c?ng ngh?

  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>