• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • C?n tr?c b?c x?p (SQ6.3Z3Q c?n tr?c g?p l?i ???c)

  C?n tr?c b?c x?p (SQ6.3Z3Q c?n tr?c g?p l?i ???c)

  ??c tr?ng
  1. C?n tr?c b?c x?p SQ6.3Z3Q có ph?n than tr?c g?p 3 ?i?m.
  2. B? gi?m t?c bánh r?ng tr?c vít t?o ?i?u ki?n cho thi?t b? nang quay 360°.
  3. C?n tr?c b?c x?p ?ng d?ng giá ?? tr?c ngang b?ng tay v?i s?i tay r?ng 5m.
  4. Thi?t k? v?i thi?t di?n l?c giác và c?u thành t? hai ?i?m hàn n?i, thi?t b? b?c x?p v?t li?u c?a chúng t?i có ?? ?n ??nh ngang tuy?t v?i.
  5. Ph?n tr?c g?p ?em l?i kho?ng làm vi?c r?ng h?n kh?ng ch? tùy ch?nh trong kho?ng kh?ng gian hi?n có quanh khoang hàng.
  6. Xy lanh d?u chuy?n ??ng t?nh ti?n m? r?ng c?a c?n tr?c b?c x?p có ??c tính ?áng tin c?y và ti?t ki?m kh?ng gian.
  7. Thi?t b? gi?i h?n m? men là tùy ch?n cho c?u hình nh?m cung c?p m?t m?i tr??ng làm vi?c an toàn h?n cho ng??i v?n hành.

  Th?ng s? k? thu?t c?a C?n tr?c b?c x?p
  Model SQ6.3Z3Q
  M? men nang t?i ?a(KN.m) 138
  Dung l??ng nang t?i ?a(Kg) 6300
  Kho?ng v?n hành t?i ?a(mm) 10100
  Kho?ng nang t?i ?a(mm) 12800
  Kho?ng r?ng ?n ??nh t?i ?a(mm) 2200-5240
  Góc quay T?t c?
  Tr?ng l??ng c?n tr?c(Kg) 2400
  Dung tích két d?u(L) 100
  áp su?t h? th?ng th?y l?c(MPa) 28
  L?u l??ng d?u c?a h? th?ng th?y l?c(L/min) 25
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>