• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • C?n tr?c b?c x?p (C?n c?u tr?c th?ng SQ8)

  C?n tr?c b?c x?p (C?n c?u tr?c th?ng SQ8)

  ?u ?i?m
  1. Quay 360° full

  C?n tr?c b?c x?p SQ8 là d?ng c?n c?u tr?c th?ng có th? ??t hi?u qu? quay 360°full nh? s? d?ng b? gi?m t?c bánh r?ng tr?c vít.

  2. ?? ?n ??nh tuy?t v?i
  Thi?t b? c?ng nghi?p n?ng này có b? khung ?? co du?i ???c ??t ? phía tr??c v?i s?i tay t?i 5.56m và m?t khung ?? c? ??nh phía sau nh?m ??m b?o ?? ?n ??nh khi làm vi?c. B? khung th?y l?c phía sau là tùy ch?n trang b? cho c?n tr?c b?c x?p nh?m làm t?ng ?? ?n ??nh và khi?n nó phù h?p, linh ??ng h?n trong nhi?u ?i?u ki?n làm vi?c. Ngoài ra, thi?t di?n l?c giác ??m b?o ?? ?n ??nh t?t cho c?n tr?c này.

  3. H? th?ng ki?m soát ?áng tin c?y
  Ng??i v?n hành c?n tr?c b?c x?p ???c ki?m soát b?i van chính ?i?u ch?nh tr?c ti?p và khung ?? ???c ?i?u ch?nh b?ng van riêng. Van phan vùng ???c l?p vào thi?t b? nang nh?m tránh vi?c v?n hành thi?u sót. C? van ?i?u ch?nh chính và van ?i?u ch?nh khung ?? h? tr? ??u có th? xoay tay hai phía.

  4. ?? an toàn tuy?t v?i
  C?ng t?c gi?i h?n ?? cao, thi?t b? c?nh báo s?c gió, ?èn LED báo ngu?n là c?u hình chu?n ?? ??m b?o v?n hành an toàn cho máy nang xay d?ng c?a chúng t?i. Ngoài ra, b? gi?i h?n m? men là thi?t b? tùy ch?n l?p cho c?n c?u nang nh?m làm t?ng ?? an toàn khi thao tác.

  Th?ng s? k? thu?t c?a C?n tr?c b?c x?p
  Model SQ8
  M? men nang t?i ?a(KN.m) 200
  Dung l??ng nang t?i ?a(Kg) 8000
  Kho?ng v?n hành t?i ?a(mm) 13300
  Kho?ng nang t?i ?a(mm) 15300
  Kho?ng r?ng ?n ??nh t?i ?a(mm) 2114-5560
  Góc quay T?t c?
  Tr?ng l??ng c?n tr?c(Kg) 3300
  Dung tích két d?u(L) 140
  áp su?t h? th?ng th?y l?c(MPa) 23
  L?u l??ng d?u c?a h? th?ng th?y l?c(L/min) 60
  N?ng l?c nang ??nh m?c c?a C?n tr?c b?c x?p (??n v?: kg.)
  Bán kính làm vi?c(m) 4.6m 7.6m 10.55m 13.6m
  2.5 *8000 *5700 5200  
  3.0 *6000 5000 4300  
  3.5 4500 4000 3850 3400
  4.0 3900 3500 3400 3100
  4.5 (4.3) 3400 3100 3100 2900
  5.0   2850 2750 2600
  5.5   2600 2550 2400
  6.0   2300 2350 2200
  7.0   2000 2000 1850
  8.0   (7.3) 1800 1750 1625
  9.0     1550 1450
  10.0     (10.25) 1100 1300
  11.0       1200
  12.0       1000
  13.0       (13.3) 700
  H? s? nang H? s? nang là 6 cho m?c ???c ?ánh d?u * và 4 cho các m?c khác.
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>