• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • C?n tr?c b?c x?p (C?n c?u tr?c th?ng SQ10)

  C?n tr?c b?c x?p (C?n c?u tr?c th?ng SQ10)

  ??c tr?ng
  1. Là m?t c?n c?u tr?c th?ng, c?n tr?c b?c x?p SQ10 c?a chúng t?i s? d?ng b? gi?m t?c hành tinh nh?m ??m b?o ?? quay 360° ?n ??nh.
  2. Khung ?? phía tr??c c?a c?n c?u ???c thi?t k? v?i s?i tay r?ng t?i 5.56m.
  3. Là c?u hình tiêu chu?n c?a máy h?ng n?ng, khung ?? phía sau là khung ?? c? ??nh. Quy khách có th? l?a ch?n khung ?? phía sau th?y l?c nh?m gia t?ng ?? ?n ??nh cho c?n tr?c b?c x?p và c?i thi?n ?? t??ng thích c?a nó v?i nhi?u ?i?u ki?n ph?c t?p khác nhau.
  4. Thi?t di?n l?c giác ?em l?i ?? ?n ??nh ngang cao cho máy c?u.
  5. ???c ki?m soát b?i van ?i?u ch?nh chính, c?n tr?c b?c x?p c?a chúng t?i h? tr? thao tác c? hai phía.
  6. Khung ?? ???c ki?m soát b?i van riêng bi?t. Vi?c v?n hành thi?t sót s? b? phòng tránh nh? s? h?u các van phan khu riêng bi?t.
  7. C?ng t?c gi?i h?n chi?u cao, thi?t b? c?nh báo gió to và ?èn LED ngu?n là c?u hình tiêu chu?n c?a c?n tr?c b?c x?p.
  8. B? ph?n m? men có th? b? trì phù h?p v?i máy c?ng nghi?p n?ng nh?m t?o ra m?i tr??ng làm vi?c an toàn cao h?n cho ng??i s? d?ng.

  Th?ng s? k? thu?t c?a C?n tr?c b?c x?p
  Model SQ10
  M? men nang t?i ?a(KN.m) 250
  Dung l??ng nang t?i ?a(Kg) 10000
  Kho?ng v?n hành t?i ?a(mm) 13300
  Kho?ng nang t?i ?a(mm) 15300
  Kho?ng r?ng ?n ??nh t?i ?a(mm) 2114-5560
  Góc quay T?t c?
  Tr?ng l??ng c?n tr?c(Kg) 4036
  Dung tích két d?u(L) 170
  áp su?t h? th?ng th?y l?c(MPa) 23
  L?u l??ng d?u c?a h? th?ng th?y l?c(L/min) 80
  N?ng l?c nang ??nh m?c c?a C?n tr?c b?c x?p (??n v?: kg.)
  Load (kg)
  Range (m)
  Tr?ng l??ng t?i (kg)
  C?n tr?c 1 ?o?n C?n tr?c 2 ?o?n C?n tr?c 3 ?o?n C?n tr?c 4 ?o?n
  2.5 *10000 6700 5000 4400
  3.0 *8400 6500 5350 4200
  3.5 7300 6000 5200 4000
  4.0 6500 5400 4800 3950
  5 6000 (4.4) 4500 4000 3200
  6
  3800 3500 2900
  7
  3400 3000 2500
  8
  2900 (7.4) 2600 2300
  9

  2400 2200
  10

  2100 2000
  11

  1900 (10.4) 1700
  12


  1400
  13


  1300 (13.3)
  14  16  H? s? nang H? s? nang là 6 cho m?c ???c ?ánh d?u * và 4 cho các m?c khác.

  Chú y:
  1. Tr?ng l??ng nang ??nh m?c bao g?m kh?i l??ng c?u (108kg) và các ph? ki?n nang khác. Khung giá ?? c?n ???c ??ng v?ng trên b? m?t n?n và ??t ph?ng.
  2. Tr?ng l??ng nang th?c t? tùy ch?n d?a trên bán kính làm vi?c th?c t?.
  3. Khi chi?u dài c?n tr?c v??t quá 6m, khung giá ?? c?n ???c kéo gi?n liên t?c.
  4. Th?ng s? trong b?ng nói trên ph?i ???c gi? nguyên, kh?ng cho phép s?a ??i.

  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>