• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc ?ào GE65H

  Máy xúc ?ào GE65H

  ??c tính
  1. Máy xúc ?ào GE65H ra ??i v?i h? th?ng th?y l?c thi?t k? m?i nh?t d?a trên b? d?n ??ng c?a máy nh?m ?em l?i kh? n?ng ?áp ?ng nhanh.
  2. C?u trúc g?n nh? c?a các thành ph?n th?y l?c cho phép gi?m s? l??ng ?ng và gi?m t? l? s? c?, do ?ó ?em l?i ?? tin c?y cao và hi?u su?t tuy?t v?i.
  3. Máy xúc ?ào ???c trang b? van ?u tiên cho hi?u su?t t?ng cao .
  4. S? d?ng h? th?ng ki?m soát ?i?n t? th?ng minh t?c th?i ?em l?i n?ng l?c b?o trì ??nh k? cho máy.
  5. N?p ??y h?p s? ki?u m? hoàn toàn ?em l?i kh?ng gian r?ng ?? ti?n l?i cho vi?c b?o trì.
  6. H? th?ng b?i tr?n trung tam giúp b?o trì d? dàng
  7. Gh? ng?i ?i?u ch?nh ???c t?ng ?? tho?i mái
  8. ?ng d?ng h? th?ng ?i?u hòa th?ng khí ?em l?i m?i tr??ng v?n hành tho?i mái h?n cho ng??i s? d?ng.

  ??c tính c?a máy xúc ?ào GE65H
  Model GE65H
  Dài x r?ng x cao (mm) 5847×1940×2618
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 6100
  N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3) 0.22
  ?? sau ?ào l?n nh?t(mm) 3844
  Bán kính ?ào l?n nh?t(mm) 6154
  Chi?u cao ?ào l?n nh?t(mm) 5563
  Chi?u cao ?? t?i t?i ?a(mm) 3796
  L?c ?ào c?a gàu 43.5
  L?c ?ào c?a tay g?u 28.6
  Kh? n?ng leo d?c (%) 58
  ??ng c? diesel YANMAR 4TNV94L
  ??u ra ??nh m?c(KW) 36.2
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>