• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc ?ào ZG3085-9

  Máy xúc ?ào ZG3085-9

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  ??c tính
  1. Máy xúc ?ào ZG3085-9 ra ??i v?i h? th?ng th?y l?c thi?t k? m?i nh?t d?a trên b? d?n ??ng c?a máy nh?m ?em l?i kh? n?ng ?áp ?ng nhanh.
  2. C?u trúc g?n nh? c?a các thành ph?n th?y l?c cho phép gi?m s? l??ng ?ng và gi?m t? l? s? c?, do ?ó ?em l?i ?? tin c?y cao và hi?u su?t tuy?t v?i.
  3. Máy xúc ?ào ???c trang b? van ?u tiên cho hi?u su?t t?ng cao .
  4. S? d?ng h? th?ng ki?m soát ?i?n t? th?ng minh t?c th?i ?em l?i n?ng l?c b?o trì ??nh k? cho máy.
  5. N?p ??y h?p s? ki?u m? hoàn toàn ?em l?i kh?ng gian r?ng ?? ti?n l?i cho vi?c b?o trì.
  6. H? th?ng b?i tr?n trung tam giúp b?o trì d? dàng
  7. Gh? ng?i ?i?u ch?nh ???c t?ng ?? tho?i mái
  8. ?ng d?ng h? th?ng ?i?u hòa th?ng khí ?em l?i m?i tr??ng v?n hành tho?i mái h?n cho ng??i s? d?ng.

  Th?ng s? k? thu?t cho Máy xúc ?ào ZG3085-9
  Model s?n ph?m ZG3085-9
  Dài x r?ng x cao (mm) 6450×2210×2615
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 8100
  N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3) 0.37
  ?? sau ?ào l?n nh?t(mm) 4245
  Bán kính ?ào l?n nh?t(mm) 6675
  Chi?u cao ?ào l?n nh?t(mm) 7120
  L?c ?ào l?n nh?t(KN) 53
  Kh? n?ng leo d?c (%) 30
  Ki?u ??ng c? diesel Yanmar 4TNV98T-SFN
  ??u ra ??nh m?c(KW) 53.1
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>