• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc ?ào GE150H

  Máy xúc ?ào GE150H

  ??c tr?ng c?a Máy xúc ?ào GE150H
  1. H? th?ng ki?m soát dòng ch?y am th?y l?c thi?t k? ki?u m?i ?em l?i s? ?áp ?ng nhanh cho b? d?n ??ng c?a máy.
  2. ?i?u ch?nh ti?t l?u ?i?n t? giúp b?n l?a ch?n nhi?u ch? ?? ?i?u khi?n khác nhau d?a trên t?i tr?ng làm vi?c khác nhau trong quá trình v?n hành nh?m thu ???c hi?u su?t cao và giúp ti?t ki?m n?ng l??ng.
  3. Máy ???c trang b? b?m Kawasaki ch?t l??ng cao và van ?u tiên cho hi?u su?t t?ng cao.
  4. M?t h? th?ng ki?m soát ?i?n t? th?ng minh ???c s? d?ng cho vi?c quan sát t?c th?i tr?ng thái h? th?ng, giúp vi?c b?o trì máy ???c d? dàng.
  5. H? th?ng nhiên li?u c?a chúng t?i ???c thi?t k? s? d?ng b? phan tách d?u – n??c n?ng l?c cao và h? th?ng l?c c?p ba.
  6. Bu?ng lái có nhi?u ?u ?i?m nh? là m?u m? ??p, kh?ng gian r?ng, góc nhìn r?ng và ?i?u ki?n th?ng khí t?t. B? gi?m xóc silicon – d?u ???c thi?t k? nh?m ?em l?i t? tho?i mái cho ng??i lao ??ng.
  7. S? d?ng h? th?ng GPS ??nh v? v? tinh và h? th?ng nh?n di?n s? c? ?i?u khi?n t? xa ??m b?o vi?c b?o trì ???c ?úng lúc.
  8. ?ng d?ng h? th?ng ?i?u hòa th?ng khí ?em l?i m?i tr??ng v?n hành tho?i mái h?n.

  ??c tr?ng c?a Máy xúc ?ào GE150H
  Model GE150H
  Dài x r?ng x cao (mm) 7762×2510×2983
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 13890
  N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3) 0.6
  ?? sau ?ào l?n nh?t(mm) 5491
  Bán kính ?ào l?n nh?t(mm) 8335
  Chi?u cao ?ào l?n nh?t(mm) 8679
  Chi?u cao ?? t?i t?i ?a(mm) 6174
  L?c ?ào c?a gàu 100
  L?c ?ào c?a tay g?u 68
  Kh? n?ng leo d?c (%) 70
  ??ng c? diesel Cummins QSF3.8-C115
  ??u ra ??nh m?c(KW) 86
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>