• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc ?ào bánh xích th?y l?c ZG3750LC-9

  Máy xúc ?ào bánh xích th?y l?c ZG3750LC-9


  Th?ng s? k? thu?t c?a Máy xúc ?ào bánh xích th?y l?c
  Kích th??c (mm)
  A T?ng chi?u dài 12930 I Kh?ng cách l?p 4750
  B Chi?u dài ti?p xúc m?t ??t (v?n chuy?n) 8290 J Chi?u dài t?m xích d?ch chuy?n 5960
  C Chi?u cao t?ng th? (tính ??n ??u c?n nang) 4730 K Kho?ng cách ray 3440/281
  0
  D Chi?u r?ng t?ng th? 4310/3680 L Chi?u r?ng xích d?ch chuy?n 4090/346
  0
  E Chi?u cao t?ng th? (tính ??n ??u cabin) 3705 M Chi?u r?ng t?m xích d?ch chuy?n 650
  F Kho?ng sáng g?m ??i tr?ng 1550 O Chi?u cao n?p ca-p? 3370
  G Kho?ng sáng g?m 895 P Chi?u r?ng khung quay 3505
  H Bán kính xoay ph?n ?u?i 4145 Q Kho?ng cách t? tam quay ??n ?u?i 4055
  Máy xúc ?ào bánh xích th?y l?c ZG3750LC-9
  Ph?m vi làm vi?c (mm)
  A Chi?u cao ?ào t?i ?a 11520
  B Chi?u cao ?? t?i ?a 7710
  C ?? sau ?ào t?i ?a 7350
  D Chi?u sau ?ào th?ng ??ng t?i ?a 5695
  E ?? sau ?ào t?i ?a khi ?ào ? ?? sau 8 feet 7190
  F Kho?ng cách ?ào t?i ?a 12200
  G Bán kính ?ào t?i ?a ? m?t ??t 11920
  H Bán kính xoay t?i thi?u c?a thi?t b? làm vi?c 5420
  Máy xúc ?ào bánh xích th?y l?c ZG3750LC-9
  ??ng c? H? th?ng di chuy?n
  Model ISUZU 6WG1 ??ng c? di chuy?n KYB
  Ch?ng lo?i ???ng s?t chung áp su?t cao, làm mát b?ng n??c, 6 xi lanh th?ng hàng, s?c turbo t?ng áp S? l??ng con l?n h? tr? 8×2
  S? l??ng con l?n v?n chuy?n 3×2
  S? l??ng xi lanh 6 S? l??ng t?m d?ch chuy?n 49×2
  ???ng kính xilanh và hành trình piston 147mm×154mm T?c ?? d?ch chuy?n 3.2/4.9km/h
  L??ng th?i 15.681L L?c kéo thanh kéo 475kN
  C?ng su?t ??u ra 377kW/1800rpm Kh? n?ng leo d?c 70% (35°)
  Kho?ng sáng g?m 895mm
  H? th?ng th?y l?c H? th?ng xoay
  Máy b?m KPM ??ng c? cánh KPM
  Ch?ng lo?i Máy b?m piston ??i c?ng v?i máy b?m bánh r?ng và máy b?m làm mát Lo?i ??ng c? xoay M5X180
  L?u l??ng x? t?i ?a 280×2+15+45L/phút T?c ?? xoay 7 vòng/phút
  L?c ?ào (ISO6015) Dung tích n?p l?i & b?i tr?n
  Chi?u dài cánh tay 2900mm Bình x?ng 900L
  L?c ?ào c?a g?u 420kN H? th?ng làm mát 76L
  L?c ?ào cánh tay 365kN D?u ??ng c? 52L
  Thùng d?u th?y l?c 570L
  Bucket Tr?ng l??ng v?n hành và áp su?t m?t ??t
  Ch?ng lo?i Gàu xúc ng??c Chi?u r?ng t?m xích d?ch chuy?n 650mm
  S?c ch?a c?a g?u 4.5m3 áp su?t m?t ??t 105kPa
  Chi?u r?ng g?u 2170mm Tr?ng l??ng v?n hành 72500kg
  ??ng c? thích ?ng cao
  Máy xúc ?ào bánh xích th?y l?c ZG3750LC-9

  M?nh m?
  ??ng c? Isuzu 6WG1 c?ng su?t l?n,
  ??ng c? turbo kh? n?ng thích ?ng cao, ?? xo?n t?t
  M?-men xo?n l?n, c?ng su?t m?nh m? và kh? n?ng ph?n h?i t?t.
  ?áp ?ng nhu c?u ho?t ??ng c??ng ?? cao trong m?i tr??ng h?m m?.

  Ti?t ki?m nhiên li?u
  T?i ?u hóa ph??ng pháp phun nhiên li?u, t?i ?u hóa ???ng cong, t?ng di?n tích tiêu th? nhiên li?u ti?t ki?m, tiêu hao nhiên li?u th?p h?n và ti?t ki?m 12% so v?i các s?n ph?m c?nh tranh trên th? tr??ng.

  S? k?t h?p th?ng minh gi?a th?y l?c và ??ng l?c
  Máy xúc ?ào bánh xích th?y l?c ZG3750LC-9

  B? Kawasaki hoàn ch?nh là s? k?t h?p siêu th?y l?c, mang l?i ?? ?n kh?p cao, t?n th?t áp su?t nh?, ti?t ki?m n?ng l??ng và hi?u qu? h?n. K?t h?p th?ng minh c?a h? th?ng c? khí và th?y l?c, l?u l??ng dòng ch?y ???c cung c?p theo yêu c?u.

  Máy b?m chính K7V280, v?i m?-men xo?n ??u ra l?n h?n, h? th?ng th?y l?c ?i?u khi?n b?ng ?i?n, làm gi?m t?n th?t áp su?t c?a h? th?ng th?y l?c. Là s? k?t h?p hoàn h?o gi?a t?i và t?c ?? dòng ch?y giúp c?i thi?n ?áng k? t?c ?? ph?n h?i.

  Van chính Kawasaki, c?ng su?t dòng ch?y m?nh nh?t trong l?nh v?c này, h? th?ng ?i?u khi?n ?i?n t? dòng tích c?c, ?i?u ph?i ho?t ??ng t?t h?n.

  T?i ?u hóa ?i?m kh?p gi?a c?ng nhan và thi?t b?
  Máy xúc ?ào bánh xích th?y l?c ZG3750LC-9

  Các ??u kh?p chính ???c làm b?ng v?t li?u h?p kim ??ng t? b?i tr?n ?? ch?ng mài mòn và gi?m mài mòn. T?i ?u hóa ?i?m kh?p c?a thi?t b? làm vi?c ?? ??m b?o ???ng g?u ?ào, gi?m l?c c?n ?ào, l?c ?ào cao h?n 10% so v?i các s?n ph?m c?nh tranh trên th? tr??ng.

  L?c ?ào l?n
  Máy xúc ?ào bánh xích th?y l?c ZG3750LC-9

  L?c ?ào cánh tay: 365kN
  L?c ?ào g?u: 420kN

  C?ng ngh? ki?m soát và xác ??nh tình tr?ng làm vi?c
  Máy xúc ?ào bánh xích th?y l?c ZG3750LC-9

  C?ng ngh? ??ng l?c h?c ???c áp d?ng ?? k?t h?p ??ng l?c h?c ?i?m h?p th? c?ng su?t t?i ?u theo các ?i?u ki?n làm vi?c khác nhau, các bánh r?ng và ph?m vi tiêu th? nhiên li?u t?i ?u c?a ??ng c?, giúp ??t ???c s? k?t h?p chính xác gi?a c?ng su?t ??ng c? và c?ng su?t b?m th?y l?c.

  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>