• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe t?i c?u CLQY25K-II

  Xe t?i c?u CLQY25K-II

  S?n ph?m này ?? ng?ng bán và ?? kh?ng trên các k? hàng c?a chúng t?i.

  1. Thi?t k? c?n ??c ?áo v?i m?t c?t ngang hình ch? U. T?i l?t ??u c?n giúp phan ph?i ??u l?c lên c?n, do ?ó ??t ???c s? v?n hành nang nh? nhàng.
  2. C?ng ngh? c?n ki?u ?ng l?ng ??c quy?n giúp ch?ng l?i d?n ??n cong c?n, g?y xy lanh th?y l?c ho?c g?y c?n, ??m b?o an toàn và ?? tin c?y.
  3. Toàn b? h? th?ng v?n hành áp d?ng 8 c?ng ngh? ???c c?p b?ng sáng ch?, giúp vi?c nang, quay và ?i?u ch?nh c?n tr? nên d? dàng.
  4. Sáu c?ng ngh? gia c?ng chính xác ??m b?o ch?t l??ng cho c?n xe t?i c?u.
  5. H? th?ng c?n tiên ti?n v?i máng tr??t, ??u c?n con l?n tr??t, và m?t c?n ??c ?áo v?i m?t c?t ngang bát giác, mang l?i hi?u qu? nang tuy?t v?i và v?n hành ?áng tin c?y.
  6. ??ng c? th?y l?c m? men l?n ??m b?o an toàn su?t quy trình nang th? c?p.
  7. B? gi?i h?n m? men xo?n ?i kèm v?i màn hình LCD màu ?? phan tích l?i, mang l?i s? chính xác.
  8. Cabin lái than thi?n v?i ng??i s? d?ng mang l?i kh?ng gian r?ng r?i ?? v?n hành êm ? và d? dàng.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model CLQY25K-II
  Dài x r?ng x cao (mm) 12650×2500×3380
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 29400
  ??ng c? diesel WeiChai WD615.329 / ShangChai SC8DK280Q3
  ??u ra ??nh m?c(KW) 213/206
  M? men t?i tr?ng t?i ?a(KN.m) 1010
  T?i tr?ng nang ??nh m?c t?i ?a(t) 25
  ?? leo d?c t?i ?a(%) 30
  T?c ?? xoay t?i ?a(r/min) 2.5
  Chi?u dài c?n(m) 10.7
  T?m v?i c?n t?i ?a(m) 34.19
  S?n ph?m liên quan
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>