• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLD140-2(S)

  Xe ?i ??t CLD140-2(S)

  ??c tr?ng c?a Xe ?i ??tCLD140-2(S)
  1. ??ng c? Shang Chai 6135AK-8C mang l?i s? m?nh m?, m? men xo?n cao và ?? tin c?y tuy?t v?i.
  2. Thi?t k? t?i ?u hóa: Thi?t k? tan ti?n và v?n hành ?áng tin c?y cho phép máy có t?m nhìn t?t khi ho?t ??ng.
  3. Ch?c n?ng l??i dao bên giúp vi?c ?i ??t d? dàng h?n.
  4. H?p s? s? d?ng tr?c chính c?u trúc riêng r?, giúp vi?c g?n và tháo, b?o trì tr? nên d? dàng h?n.
  5. H? th?ng ??ng l?c ???c nang c?p.
  6. ?i?u khi?n lái có th? ch?n l?a cho thi?t b? ho?t ??ng CLD140 ?? ti?t ki?m hi?u qu? v?n hành.

  Th?ng s? k? thu?t c?a máy ?i ??t CLD140-2(S)
  Model s?n ph?m CLD140-2(S)
  Dài x r?ng x cao (mm) 5400×4000×3977
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 15800/17300
  Ki?u ??ng c? diesel ShangChai 6135AK-8C
  ??u ra ??nh m?c(KW) 103
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 1020/1000
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 360/350
  ?? r?ng r?nh(mm) 500/1020
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>