• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLT120N

  Xe ?i ??t CLT120N

  ??c tr?ng
  1. Xe ?i ??t CLT120N ???c thi?t k? v?i ??ng c? diesel c?ng ngh? tan ti?n t? c?ng ty Ricardo c?a Anh. Máy ?áp ?ng tiêu chu?n khí th?i qu?c gia, ít ?n, m? men cao.
  2. Ly h?p lái: Ly h?p lái h? tr? th?y l?c. Ly h?p kh? ?a ??a giúp v?n hành và b?o trì d? dàng.
  3. B? l?c khí áp d?ng cho các ?i?u ki?n làm vi?c ? m? than ?á, sa m?c và nhi?u n?i kh?c nghi?t khác.
  4. Cabin hình l?c giác khép kín gi?m ti?ng ?n hi?u qu?, mang l?i s? tho?i mái và góc nhìn r?ng.
  5. H? th?ng giám sát ?i?n t? cho s? giám sát th?c t? toàn b? máy, ??m b?o quá trình v?n hành bình th??ng cho máy
  6. C? ch? ho?t ??ng: các thi?t b? ???c ch?n, bao g?m l??i dao nghiêng-th?ng, l??i dao v? sinh và l??i dao góc.

  Th?ng s? k? thu?t cho xe ?i ??t CLT120N
  Model s?n ph?m CLT120N
  Dài x r?ng x cao (mm) 4535×3147×2900
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 13000
  Ki?u ??ng c? diesel British Ricardo LR6A3Z-20
  ??u ra ??nh m?c(KW) 115
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 955
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 380
  ?? r?ng r?nh(mm) 500
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>