• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLTS120

  Xe ?i ??t CLTS120

  M? t?
  1. Xe ?i ??t CLTS120 ???c thi?t k? v?i ??ng c? diesel c?ng ngh? tan ti?n t? c?ng ty Ricardo c?a Anh. Máy ?áp ?ng tiêu chu?n khí th?i qu?c gia, ít ?n, m? men cao.
  2. Kh?p ly h?p chính: Ly h?p kh? ?a ??a có ??c tính c?a h? s? d? phòng m? men l?n và v?n hành ?áng tin c?y.
  3. B? l?c khí áp d?ng cho các ?i?u ki?n làm vi?c ? m? than ?á, sa m?c và nhi?u n?i kh?c nghi?t khác.
  4. Cabin hình l?c giác khép kín gi?m ti?ng ?n hi?u qu?, mang l?i s? tho?i mái và góc nhìn r?ng.
  5. H? th?ng giám sát ?i?n t? cho s? giám sát th?c t? toàn b? máy, ??m b?o quá trình v?n hành bình th??ng cho máy
  6. C? ch? ho?t ??ng: các thi?t b? ???c ch?n, bao g?m l??i dao nghiêng-th?ng, l??i dao v? sinh và l??i dao góc.

  ??c tr?ng c?a Xe ?i ??t CLTS120
  Model s?n ph?m CLTS120
  Dài x r?ng x cao (mm) 4575×3375×2940
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 13500
  Ki?u ??ng c? diesel British Ricardo LR6A3Z-20
  ??u ra ??nh m?c(KW) 115
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 955
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 380
  ?? r?ng r?nh(mm) 720
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>