• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLT100G-3

  Xe ?i ??t CLT100G-3

  M? t?
  1. Xe ?i ??t CLTS100G-3 ???c thi?t k? v?i ??ng c? diesel c?ng ngh? tan ti?n t? c?ng ty Ricardo c?a Anh. Máy ?áp ?ng tiêu chu?n khí th?i qu?c gia, ít ?n, m? men cao, b?o toàn n?ng l??ng và b?o v? m?i tr??ng.
  2. Kh?p ly h?p chính: Ly h?p kh? ?a ??a có ??c tính c?a h? s? d? phòng m? men l?n và v?n hành ?áng tin c?y.
  3. H?p s?: Truy?n ??ng sang s? c? khí 4 ti?n +2 lùi giúp v?n hành d? dàng, ?áng tin c?y và b?o trì d? dàng.
  4. Ly h?p lái: Ly h?p lái h? tr? th?y l?c là lo?i ly h?p kh? ?a ??a d? dàng b?o trì và v?n hành.
  5. Truy?n ??ng: Hai b?c, r?ng th?ng và truy?n ??ng h?p s? m?-?un cao v?i l?i th? ?? tin c?y cao và kh? n?ng ch?u t?i l?n.
  6. ?ng d?ng cabin sang tr?ng và h? th?ng ?i?u hòa kh?ng khí mái cho kh?ng gian v?n hành tho?i mái.
  7. Xe ?i ??t có th? ?ài ??t l??i dao nghiêng-th?ng, l??i dao v? sinh, l??i dao góc và các thi?t b? khác.

  ??c tr?ng c?a xe ?i ??t CLT100G-3
  Model s?n ph?m CLT100G-3
  Dài x r?ng x cao (mm) 4190×2935×3020
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 10400
  Ki?u ??ng c? diesel British Ricardo LR6A3Z-23
  ??u ra ??nh m?c(KW) 95
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 830
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 350
  ?? r?ng r?nh(mm) 450
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>