• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLT80-3

  Xe ?i ??t CLT80-3

  M? t?
  1. Xe ?i ??t CLT80-3 ???c thi?t k? v?i ??ng c? t?ng áp Dongfanghong LR4A3Z-22 mang l?i s? m?nh m?, ít ?n và tiêu th? ít nhiên li?u.
  2. Truy?n ??ng tr?c ??i sang s? c? khí 4 ti?n +2 lùi áp d?ng cho nhi?u d?ng v?n hành.
  3. Khung và h? th?ng treo c?ng ???c tùy ch?n.
  4. H? th?ng ?i?u khi?n và h? th?ng d?n h??ng th?y l?c t?i tan mang l?i s? v?n hành linh ho?t và kh?ng gay m?t cho ng??i v?n hành.
  5. Cabin ???c hàn v?i thép cán kh?e, ch?ng s?c t?t và an toàn cao.
  6. Xe ?i ??t có th? áp d?ng trong nh?ng kh?ng gian h?p, mang l?i ?u th? v?n hành linh ho?t và hi?u qu? làm vi?c cao.
  7. S?n ph?m ???c trang b? b? trao ??i nhi?t. Nó có th? ???c tùy ch?n cài ??t cùng ?i?u hòa kh?ng khí ?? gia nhi?t ho?c làm mát.
  8. Thi?t k? than thi?n v?i con ng??i giúp b?o trì thu?n ti?n.
  9. V?i ?? tin c?y và hi?u qu? kinh t? cao, s?n ph?m là chi?c máy ly t??ng cho xay d?ng k? thu?t.

  ??c tr?ng c?a xe ?i ??t CLT80-3
  Model s?n ph?m CLT80-3
  Dài x r?ng x cao (mm) 4200×2480×2740
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 8600
  Ki?u ??ng c? diesel British Ricardo LR4A3Z-22
  ??u ra ??nh m?c(KW) 70
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 736.5
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 370
  ?? r?ng r?nh(mm) 400
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>