• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLTS80-3

  Xe ?i ??t CLTS80-3

  M? t?
  1. Xe ?i ??t CLTS80-3 ???c thi?t k? v?i ??ng c? t?ng áp Dongfanghong LR4A3Z-22 m?nh m?, ít ?n và tiêu th? ít nhiên li?u.
  2. Truy?n ??ng tr?c ??i sang s? c? khí 4 ti?n +2 lùi áp d?ng cho nhi?u d?ng v?n hành.
  3. Khung và h? th?ng treo c?ng ???c tùy ch?n.
  4. H? th?ng ?i?u khi?n và h? th?ng d?n h??ng th?y l?c t?i tan mang l?i s? v?n hành linh ho?t và kh?ng gay m?t cho ng??i v?n hành
  5. Cabin ???c hàn v?i thép cán kh?e, ch?ng s?c t?t và an toàn cao.
  6. Xe ?i ??t có th? s? d?ng ? nh?ng n?i kh?ng gian h?p, mang l?i ?u th? v?n hành linh ho?t và hi?u su?t ho?t ??ng cao.
  7. S?n ph?m ???c trang b? b? trao ??i nhi?t. Nó có th? ???c tùy ch?n cài ??t cùng ?i?u hòa kh?ng khí ?? gia nhi?t ho?c làm mát.
  8. Thi?t k? than thi?n v?i con ng??i giúp b?o trì thu?n ti?n.
  9. V?i ?? tin c?y và hi?u qu? kinh t? cao, s?n ph?m là chi?c máy ly t??ng cho xay d?ng k? thu?t.

  Th?ng s? k? thu?t cho CLTS80-3
  Model s?n ph?m CLTS80-3
  Dài x r?ng x cao (mm) 4200×2934×2890
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 9000
  Ki?u ??ng c? diesel British Ricardo LR4A3Z-22
  ??u ra ??nh m?c(KW) 70
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 715
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 357
  ?? r?ng r?nh(mm) 600
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>