• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLD410Y-1

  Xe ?i ??t CLD410Y-1

  ?u ?i?m
  1. Xe ?i ??t CLD410Y-1 trang b? ??ng c? Cummins KTA19-C525 t?ng c??ng ?? m?nh m? và tin c?y.
  2. Truy?n ??ng sang s? th?y l?c giúp sang s? d? dàng và ít l?c h?n.
  3. B? bi?n m? men xo?n m?t pha, b?c ??n, ba thành ph?n ?? t?ng hi?u su?t
  4. Cabin thi?t k? ki?u m?i cho góc nhìn r?ng. C?u trúc ROPS-FOPS mang l?i s? an toàn.
  5. H? th?ng giám sát ?i?n t? và c?nh báo 3 b?c giúp giám sát hi?u qu? quá trình di chuy?n c?a máy.
  6. ?i?u khi?n thi hành ???c d?n h??ng giúp gi?m b?t áp l?c v?n hành. H? th?ng th?y l?c tác ??ng tùy theo ph?n h?i t?i giúp ti?t ki?m nhiên li?u.
  7. Hình dáng ??p và v?n hành tho?i mái.
  8. Khung bánh xích co d?n và ch?ng s?c giúp t?ng l?c dính k?t, kéo dài tu?i th? bánh.
  9. B?i tr?n trung tam giúp vi?c v?n hành d? dàng
  10. B? c?p li?u ?i?n giúp vi?c c?p li?u d? dàng h?n

  Th?ng s? k? thu?t cho CLD410Y-1
  Model s?n ph?m CLD410Y-1
  Dài x r?ng x cao (mm) 9716×4314×3928
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 49500
  Ki?u ??ng c? diesel Cummins KTA19-C525
  ??u ra ??nh m?c(KW) 306
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 1620
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 749
  ?? r?ng r?nh(mm) 610
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>