• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLD320

  Xe ?i ??t CLD320

  ??c tr?ng
  1. Xe ?i ??t CLD320 trang b? ??ng c? Cummins ch?t l??ng cao cho m? men xo?n ??u ra cao, tiêu th? ít nhiên li?u, ?? tin c?y cao, gi?m thi?u tiêu th? n?ng l??ng và b?o v? m?i tr??ng.
  2. S? d?ng b? bi?n m? men xo?n m?t pha, b?c ??n, ba thành ph?n ?? t?ng hi?u su?t.
  3. áp d?ng b? l?c khí và l?c s? b? th??ng hi?u Shanghai Fenchuang giúp kéo dài tu?i th? máy và d? dàng b?o trì
  4. B? gi?m am ??ng c? giúp lo?i b? yêu c?u c?n máy b?m ?? t?ng ???ng kính ?ng x? và gi?m áp su?t x?, giúp gi?m l??ng nhiên li?u tiêu th?.
  5. B? l?c th?y l?c ???c trang b? h? th?ng c?nh báo ?? th??ng xuyên nh?c nh? ng??i s? d?ng d?n d?p l?i l?c ho?c thay th? d?u th?y l?c.
  6. B? làm mát ???c ??t d??i n?p ??ng c? mang l?i hi?u qu? làm mát cao.
  7. Thi?t k? nhan tính hóa giúp vi?c b?o trì thu?n ti?n.
  8. Toàn b? máy ???c thi?t k? v?i h? th?ng truy?n ??ng th?y l?c tan ti?n. Máy ???c ??c tr?ng b?i c?u trúc h?p ly, v?n hành thu?n ti?n và ch?t l??ng ?áng tin c?y.

  ??c tr?ng c?a CLD320
  Model s?n ph?m CLD320
  Dài x r?ng x cao (mm) 6880×4130×3725
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 37200
  Ki?u ??ng c? diesel Cummins NTAA855-C360S20
  ??u ra ??nh m?c(KW) 257
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 1560
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 560
  ?? r?ng r?nh(mm) 560
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>