• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLD230

  Xe ?i ??t CLD230

  ??c tr?ng c?a Xe ?i ??tCLD230
  1. ??ng c? ?áp ?ng tiêu chu?n khí th?i qu?c gia giúp ti?t ki?m n?ng l??ng và b?o v? m?i tr??ng.
  2. B? l?c s? b? và l?c khí nh?n hi?u American Donaldson giúp kéo dài tu?i th? ??ng c?.
  3. B? gi?m am ??ng c? giúp lo?i b? yêu c?u c?n máy b?m ?? t?ng ???ng kính ?ng x? và gi?m áp su?t x?, giúp gi?m l??ng nhiên li?u tiêu th?.
  4. Khí nóng và l?nh ???c tách bi?t hoàn toàn giúp c?i thi?n s? th?t thoát nhi?t trong b? làm mát.
  5. B? l?c th?y l?c ???c trang b? h? th?ng c?nh báo ?? th??ng xuyên nh?c nh? ng??i s? d?ng d?n d?p l?i l?c ho?c thay th? d?u th?y l?c.
  6. B? làm mát ???c ??t d??i n?p ??ng c? mang l?i hi?u qu? làm mát cao.
  7. Thi?t k? nhan tính hóa giúp vi?c b?o trì thu?n ti?n.
  8. Xy lanh th?y l?c c?a xe ?i ??y ???c ??t m?t cách th?ng minh giúp làm gi?m kh? n?ng ch?u t?i và ??ng th?i mang l?i s? thu?n ti?n h?n khi b?o trì.

  ??c tr?ng c?a xe ?i ??t CLD230
  Model s?n ph?m CLD230
  Dài x r?ng x cao (mm) 5590×3725×3522
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 24220
  Ki?u ??ng c? diesel Cummins NTAA855-C280S20
  ??u ra ??nh m?c(KW) 179
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 1210
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 540
  ?? r?ng r?nh(mm) 560
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>