• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Xe ?i ??t CLD160S

  Xe ?i ??t CLD160S

  ?u ?i?m
  1. Xe ?i ??t CLD160S thích h?p cho vi?c c?i t?o ??t, nang c?p b? bi?n, nu?i tr?ng h?i s?n và nhi?u ?ng d?ng c?ng nghi?p khác.
  2. V?i áp l?c lên ??t ch? t?m trung bình 28kPa, xe ?i ??t ??t có th? ?ng d?ng trong ??m l?y, ??t dính và ??t có hàm l??ng n??c cao. N?u ???c trang b? l??i dao v? sinh, nó có th? x? ly rác th?i.
  3. Máy ???c thi?t k? l??i dao ?i hi?u qu? cao, h? th?ng ?i?u khi?n v?i thi?t k? c?ng thái h?c và bu?ng lái hình l?c giác v?i góc nhìn r?ng. Máy có th? cài ??t v?i h? th?ng b?o v? l?c ngang và h? th?ng ?i?u hòa kh?ng khí. S?n ph?m này ???c ??c tr?ng b?i c?u trúc h?p ly, hi?u n?ng cao và v?n hành d? dàng, mang l?i hi?u qu? kinh t? cao.
  4. Các ph?n chính c?a máy ???c s?n xu?t b?ng c?ng ngh? tan ti?n giúp vi?c b?o trì tr? nên thu?n ti?n h?n.

  ??c tr?ng c?a xe ?i ??t CLD160S
  Model s?n ph?m CLD160S
  Dài x r?ng x cao (mm) 5274×4150×3302
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 18460
  Ki?u ??ng c? diesel WeiChai WD10G178E25
  ??u ra ??nh m?c(KW) 131
  Kh? n?ng nang t?i ?a trên m?t ??t(mm) 1005
  Kh? n?ng r?i t?i ?a d??i m?t ??t(mm) 485
  ?? r?ng r?nh(mm) 1100
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>