• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy ?ào th?y l?c ZG3365LC-9C

  Máy ?ào th?y l?c ZG3365LC-9C

  ??c tr?ng chính
  1. Máy xúc ?ào ZG3365LC-9C ???c trang b? ??ng c? phun x?ng ?i?n t? Cummins nh?p kh?u t? M? mang l?i s? b?n bì, c?ng su?t l?n, ?? tin c?y cao, tiêu th? ít nhiên li?u và ?áp ?ng tiêu chu?n khí th?i Euro II.
  2. Nh? h? th?ng ki?m soát n?ng l??ng và dòng am, máy ?ào có l?c ?ào l?n, hi?u n?ng và tính linh ho?t cao.
  3. ???c trang b? v?i các b? ph?n c?u trúc l?n và kh?e, tay di chuy?n n?ng và c?n g?u xúc, gàu ???c gia c??ng và b? ch?ng va ch?m, máy xúc ?ào có th? s? d?ng trong nhi?u ?i?u ki?n kh?c nhi?t nh? khai thác m?.
  4. Khung ???c làm dài và r?ng mang l?i s? m?nh m?, giúp s? v?n hành tr? nên ?n ??nh và an toàn h?n.
  5. Máy xúc ?ào ???c thi?t k? v?i h? th?ng ki?m soát ?i?n t? th?ng minh mang l?i s? ki?m soát chính sác, t? ??ng phan tích l?i và c?nh báo, ch?c n?ng nh?c nh? b?o trì.
  6. Bu?ng lái ki?u m?i ???c trang b? ?i?u hòa kh?ng khí t? ??ng. Bu?ng r?ng và tho?i mái v?i hình dáng b?t m?t. Bu?ng lái ???c trang b? b?o v? cho nhi?u ?i?u ki?n làm vi?c khác nhau.
  7. H? th?ng n?p nhiên li?u t? ??ng ???c tùy ch?n. V?n hành b?ng m?t chìa khóa giúp vi?c s? d?ng tr? nên d? dàng.

  Th?ng s? k? thu?t c?a Máy xúc ?ào
  Model ZG3365LC-9C
  Dài x r?ng x cao (mm) 11275×3280×3480
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 34100
  N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3) 1.7
  ?? sau ?ào l?n nh?t(mm) 6813
  Bán kính ?ào l?n nh?t(mm) 10551
  Chi?u cao ?ào l?n nh?t(mm) 9763
  Chi?u cao ?? t?i t?i ?a(mm) 6782
  L?c ?ào c?a gàu 210
  L?c ?ào c?a tay ga?u 191
  Kh? n?ng leo d?c (%) 70
  ??ng c? diesel Cummins 6BTAA8.3-C250
  ??u ra ??nh m?c(KW) 186
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>