• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy ?ào th?y l?c ZG3485LC-9C

  Máy ?ào th?y l?c ZG3485LC-9C

  ??c tr?ng chính c?a máy xúc ?ào
  1. Thi?t b? c?ng trình n?ng ???c trang b? ??ng c? phun x?ng ?i?n t? Cummins nh?p kh?u t? M? mang l?i s? b?n bì, c?ng su?t l?n, ?? tin c?y cao, tiêu th? ít nhiên li?u và ?áp ?ng tiêu chu?n khí th?i Euro II.
  2. Máy ???c trang b? h? th?ng th?y l?c ki?m soát dòng am tan ti?n c?a Nh?t B?n mang l?i hi?u qu? cao và ??m b?o hi?u n?ng cao khi ho?t ??ng.
  3. ???c thi?t k? chuyên cho c?ng vi?c khai thác m?, máy xúc ?ào mang l?i kho?ng làm vi?c h?p ly, l?c ?ào l?n ?n và c??ng ?? c?u trúc cao h?n.
  4. Nh? d?m h?p bên kh?e, d?m gi?a ki?u X, b? ph?n khung nh?p kh?u t? Y, chi?c máy khai thác m? mang l?i kh? n?ng t?i cao h?n.
  5. H? th?ng ki?m soát ?i?n t? th?ng minh mang l?i s? giám sát th?i gian th?c, t? ??ng phan tích l?i và c?nh áo, ch?c n?ng nh?c nh? b?o trì.
  6. Bu?ng lái m?i v?i ?i?u hòa kh?ng khí t? ??ng hoàn toàn. Bu?ng r?ng r?i và tho?i mái, ?i kèm hình dáng b?t m?t. Bu?ng lái ???c trang b? b?o v? cho nhi?u ?i?u ki?n làm vi?c khác nhau.
  7. Trang b? v?i gàu xúc ?á dung tích c?c l?n, b? ph?n b?o v? bu?ng lái, h? th?ng n?p li?u t? ??ng và máy nghi?n tùy ch?n, máy xúc ?ào seri này r?t ly t??ng cho ?ng d?ng khai thác m?.
  8. Máy s? d?ng qu?t làm mát American Horton v?i th? tích khí l?n và hi?u n?ng cao, có th? ???c trang b? v?i b? ly h?p d?u silicone ?i?n t? tùy ch?n và h? th?ng ?i?u khi?n cho vi?c ?i?u khi?n t?c ?? th?ng minh, giúp ??m b?o hi?u qu? n?ng l??ng cao và ít ?n.

  Th?ng s? k? thu?t c?a Máy xúc ?ào
  Model ZG3485LC-9C
  Dài x r?ng x cao (mm) 12040×3340×3660
  Tr?ng l??ng v?n hành(Kg) 48000
  N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c(m3) 2.2
  ?? sau ?ào l?n nh?t(mm) 7862
  Bán kính ?ào l?n nh?t(mm) 12027
  Chi?u cao ?ào l?n nh?t(mm) 10897
  Chi?u cao ?? t?i t?i ?a(mm) 7897
  L?c ?ào c?a gàu 290
  L?c ?ào c?a tay g?u 255
  Kh? n?ng leo d?c (%) 70
  ??ng c? diesel Cummins QSM11-C375
  ??u ra ??nh m?c(KW) 280
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>