• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Gi?i thi?u v? c?ng ty SINOMAH-HI International

  C?ng ty thi?t b? SINOMAH-HI International (SINOMACH-HI International) ???c thành l?p vào tháng 5 n?m 2018, là m?t c?ng ty con thu?c T?p ?oàn c?ng nghi?p n?ng SINOMACH (SINOMACH-HI).???c thành l?p d?a trên s? tích l?y và k?t h?p c?a các chi nhánh kinh doanh qu?c t? c?a SINOMACH-HI và Changlin, c?ng ty chúng t?i có hai c? s? chính ? B?c Kinh và Th??ng Chau. C?ng vi?c kinh doanh c?a c?ng ty là th??ng m?i và các d?ch v? máy móc k? thu?t, s?n ph?m c?a ngành c?ng nghi?p n?ng. Chúng t?i có b?n c? s? s?n xu?t quy m? l?n ? Thiên Tan, Th??ng Chau, L?c D??ng và L? Chau. V?n phòng c?ng ty ??t t?i Th??ng Chau trong khi tr? s? qu?n ly ??t t?i B?c Kinh, v?i s? v?n kinh doanh ?i?u l? là 100 nghìn NDT .

  ??a ch?: No.898 West Huang He Road, Changzhou city, Jiangsu Province, China
  ?i?n tho?i:+86-519-86781388
  +86-519-86752400 E-mail: sales2@changlin.com.cn
  中文字幕在线永久免费视频 十八禁Gay 网站青娱乐 国产亚洲色婷婷久久99精品 人人插av 国产av激情久久无码天堂 www亚洲无码中文
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>