• <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>
 • Máy xúc bánh l?p 9126

  Máy xúc bánh l?p 9126

  1. C?u hình ?áng tin c?y ?? v?n hành cho nh?ng c?ng vi?c ?òi h?i t?i cao.
  2. ??ng c? ?i?n c?ng su?t cao s?n xu?t theo tiêu chu?n chau ?u III.
  3. H? s? chuy?n c?ng su?t ?i?u ch?nh b?i ??ng c? th?y l?c cho c? truy?n ??ng b?ng tay l?n t? ??ng. 4 s? ti?n và 4 s? lùi là c?u hình t??ng thích t?i ?a cho v?n hành.
  4. H? th?ng h?i ?áp c?nh báo ng??i d?ng khi ?i?n áp cao, quá t?i, và các hi?n t??ng khác trên tr?ng thái v?n hành. Lo?i máy này phù h?p cho vi?c ?ào b?i và nang xúc, do v?y ti?t ki?m ?i?n n?ng và c?i ti?n hi?u su?t.
  5. Cánh tay ?? v?i c? c?u ??m rung th?ng minh cho tu?i th? ph?c v? lau h?n, ?? b?n t?i ?a và tho?i mái trong v?n hành.
  6. Qu?t quay ??o chi?u v?i ?i?u khi?n nhi?t ?? th?ng minh, ti?t ki?m ?i?n n?ng và gi?m vi?c b?o trì t?ng th?.
  7. Phanh th?y l?c, k?t h?p v?i van ?i?u khi?n v?n hành an toàn, ??m b?o an toàn trong khi di chuy?n.
  8. Bu?ng lái FOPS/ROPS ?em l?i ?i?m nhìn t? trên cao và kh?ng gian v?n hành máy tho?i mái.

  Th?ng s? k? thu?t:
  Model 9126
  Dài x r?ng x cao (mm) 11810×3685×4530
  T?i ??nh m?c (Kg) 12000
  N?ng l?c g?u xúc ??nh m?c (m3) 6.6
  Tr?ng l??ng v?n hành (Kg) 51300
  ??ng c? diesel Mercedes OM502LA.E3A-4
  ??u ra ??nh m?c (KW) 390
  V? truy?n ??ng USA 8421
  V? trí h?p s? T?ng c?ng là 8, bao g?m 4 s? ti?n và 4 s? lùi
  L?c kéo l?n nh?t (KN) 397
  L?c phanh l?n nh?t (KN) 391
  Kh? n?ng ?ào x?i l?n nh?t (mm) 3873
  ?? sau ?ào xúc (mm) 1816
  Chi?u dài c? s?(mm) 4500
  T?ng th?i gian chu k? (s) 15.4
  Th?ng tin ph?n h?i
  中文字幕在线永久免费视频
 • <menu id="g0ggs"></menu>
 • <td id="g0ggs"></td>